มทร.ศรีวิชัย ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายสยาม เข้าศึกษาใน มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ” (MOA) กับ มูลนิธิพระวิเชียรโมลี (แฉล้ม เขมฺปญฺโญ) โดย พระเทพสุธรรมญาณ ตำแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิพระวิเชียรโมลี (แฉล้ม เขมฺปญฺโญ) ตั้งอยู่ที่ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมูลนิธิพระวิเชียรโมลี (แฉล้ม เขมฺปญฺโญ) มีความประสงค์ร่วมกันที่จะดำเนินการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนมาเลเซียเชื้อสายสยาม

เพื่อเสริมสร้างและเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนมาเลเซียเชื้อสายสยามที่อยู่ภายใต้การอุปการะของมูลนิธิพระวิเชียรโมลี (แฉล้ม เขมฺปญฺโญ) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมาเลเซียเชื้อสายสยามเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมาเลเซียเชื้อสายสยาม ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอันดีของไทย

บันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีระยะเวลา 5 ปีการศึกษา โดยยึดถือประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสำคัญ การร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และกรรมการมูลนิธิ พระวิเชียรโมลี เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา