มทร.ศรีวิชัย เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ ME-NETT 2023

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (ME-NETT 37th) ระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 พิธีเปิดการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ.2566 (ME-NETT 37th) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดงานประชุมฯ รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์จารุวัฒน์ เจริญจิต ประธานจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมดังกล่าวร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย โดยมีการพิธีมอบของที่ระลึกและใบประกาศผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน และมอบขอบที่ระลึกให้แก่ Keynote speaker โดยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี และศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง นายกสมาคมฯ

โดยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี กล่าวว่า การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (ME-NETT 37th) ภายใต้กรอบแนวคิดความร่วมมือแบบสหวิทยาการและนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน “Multidisciplinary& Innovative Approaches for Sustainable Development” เป็นการเร่งให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้ จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม และให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้เข้าถึงผลงานวิจัยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังถือได้ว่าเป็นความพยายามที่ดีมาก ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ที่เป็นประโยชน์การส่งเสริมและการสนับสนุน ความสนใจในงานวิจัยให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการขยายผลสู่การใช้งานจริง ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยโดยตรง ในการพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ผู้ใช้จริงมากขึ้น

สำหรับบรรยากาศภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษโดย Keynote speaker ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ ในการบรรยายพิเศษหัวข้อแรก “การลดการปลดปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมยานยนต์: วิธีการและแนวทางที่มีอยู่” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง จักรใจ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.ศรีวิชัย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Hydrogen for Mobility and Clean Energy” โดย คุณพงษ์ศักดิ์ เหลืองจินดารัตน์ บริษัท Bangkok Industrial Gas Company Limited และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของวิศวกรรมเครื่องกลในการออกแบบระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ อีกทั้งยังมีกานำเสนอผลงานปากเปล่า (Oral Presentation) ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ใน 9 สาขาวิชา จำนวน 147 บทความ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมากกว่า 35 สถาบัน เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ที่มีผลลัพธ์จากศึกษาและพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลในแต่ละหน่วยงาน ได้มีโอกาสนำผลงานดังกล่าว มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัย ระหว่างหน่วยงานวิจัย และการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านวิศวกรรมของกลุ่มผู้สนับสนุนอีกด้วย