“ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในฝัน” จาก CONNEXT ED Crowdfunding ซีพีเอฟส่งมอบโอกาสให้น้อง ๆ เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ

“ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในฝัน” แหล่งเรียนรู้ทดลองและปฏิบัติจริงของน้องๆโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี  อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่เกิดจากโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding  ของมูลนิธิสานอนาคตเพื่อการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี  ( CONNEXT ED)โดยมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  ให้การสนับสนุนในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในฝัน ให้มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและเพียงพอ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับโอกาสการเรียนรู้ด้วยการทดลองและปฏิบัติจริง นำไปสู่การต่อยอดความคิดและเติมฝันห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของเด็ก ๆ ให้เป็นจริง

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ที่มีจำนวนนักเรียน  265  คน   เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3     โรงเรียนเข้าร่วมโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED  ในปี พ.ศ. 2562   เพื่อทำโครงการผ้าไหมมีชีวิต จากนั้นในปี 2564  เข้าร่วมโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา (Crowdfunding)พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในฝัน   และปัจจุบันอยู่ระหว่างของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเกษตรผสมผสาน

น.ส. สุกัญญา  บุตรพรม หรือ คุณครูน้อง เป็นคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์  กล่าวว่า ผลจากที่นักเรียนมีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ทำให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การค้นคว้า  ลงมือทำ   ช่วยเสริมทักษะชีวิต  ทักษะการทำงาน พบว่านักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้จากประสบการณ์ ลองผิด ลองถูก มีทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ  มีทัศนคติที่ดี  มีความสุข สนุกสานต่อการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์  กล้าพูด กล้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ที่สำคัญ คือ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนใหญ่ๆ ในเมือง

“เรามองว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่ต้องเรียนในทุกระดับชั้น และโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนห่างไกล การที่เด็กๆ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี   ได้มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้ทดลองลงมือปฏิบัติ  ทำให้เด็กโรงเรียนห่างไกล มีโอกาสได้เรียนและพัฒนาเต็มศักยภาพ ”   คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์  กล่าว

ผลจากการได้เรียนรู้จากโครงการห้องวิทยาศาสตร์ในฝัน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติในวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ (O-NET) โดยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   วิชาวิทยาศาสตร์    ค่าเฉลี่ย  46.94 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศซึ่งอยู่ที่ระดับ   39.34  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  วิชาวิทยาศาสตร์    ค่าเฉลี่ย  39.08 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศซึ่งอยู่ที่  33.32   นอกจากนี้ ประสบการณ์และทักษะจากการเรียนรู้ ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในการแข่งขันต่างๆ    อาทิ  รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มลำพระเพลิง   รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นต้น

ด.ช.ภานุวัฒน์ สุริโย  หรือ น้องโดนัท  อายุ  13 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 กล่าวว่า   ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น ได้ทดลองทำจริง   รู้สึกดีใจที่พี่ๆ ซีพีเอฟเ ข้ามาสนับสนุนโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา  (Crowdfunding)ซึ่งโรงเรียนเราอยากได้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อที่นักเรียนมีโอกาสได้ลงมือทำจริง ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการเรียนรู้และการนำไปใช้ได้ดีกว่าแค่อ่านหรือดูรูปจากในหนังสือเรียน

ด้าน ด.ญ. ปนัดดา สอดกิ่ง หรือน้องดา อายุ 14 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ซึ่งเป็นประธานนักเรียน    เล่าว่า นักรียนชั้น ม.3 จะได้เรียนและใช้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ค่อนข้างบ่อย  หรือ สัปดาห์ละ  3-4 วัน เราได้ฝึกทดลองจริง ได้นำไปใช้งานได้จริง  จากเดิมที่เราดูจากรูปในหนังสือ มีอุปกรณ์การทดลองไม่เพียงพอ นอกจากนี้ น้องดา ยังได้สะท้อนมุมมองในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อความสำคัญของการศึกษาว่า  มีความสำคัญมากในการใช้ชีวิต เพราะถ้าไม่มีความรู้ อาจจะถูกเอาเปรียบ  เกิดความเหลื่อมล้ำ และต้องขอบคุณพี่ๆซีพีเอฟเข้ามาสนับสนุนการศึกษาด้วยการระดมทุนเพื่อสร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์   เป็นการเพิ่มโอกาสที่เท่าเทียมให้เด็กๆไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนพื้นที่ไกลหรือในเมือง

“ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในฝัน” ส่งมอบโอกาสสู่น้องๆ ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นยกระดับการศึกษาของไทย ภายใต้โครงการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี ที่มี  ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนร่วมก่อตั้ง  และสร้างโอกาสดีๆ ให้กับเด็กไทยเติบโตบนพื้นฐานของการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม .