วช.นำทัพงานวิจัยพร้อมใช้งานจริง กว่า 1,000 ผลงาน อวดศักยภาพสุดอลังการ ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยยั่งยืน”

(7 ส.ค.66) ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 หรือ Thailand Research Expo 2023 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยยั่งยืน”

โดยมุ่งให้เกิดการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเวทีสำคัญอีกเวทีหนึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชนอย่างเป็นทางการ

ในปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 18 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 22-23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร และในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ มีผลงานวิจัยมาร่วมจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อาทิ นวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่นมูลค่าสูง ซุปกึ่งสำเร็จรูปรสไทยตำรับผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไข่ต้มพืชสะดวกเก็บสะดวกกินพลัส มหาวิทยาลัยรังสิต การบริหารพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชอย่างยั่งยืนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การพัฒนาเชื้อเพลิงเคมีชีวภาพจากตะกอนน้ำเสียผ่านกระบวนการบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะผสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ โครงการ ฟื้นฟู และต่อยอดผ้าลายอย่างเอกลักษณ์อยุธยา “จุฬาพัสตร์”สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 3 มิติเพื่อการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและการรักษามรดกทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับสังคมอย่างยั่งยืน อาทิเช่นแพลตฟอร์มเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายพืชเกษตรรายแปลง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อุปกรณ์ตรวจวัดการยึดของเอ็นรอบข้อ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

​งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อาทิ ANSEE KHAO YAI นวัตกรรมเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การปนเปื้อนและการบำบัดไมโครพลาสติกในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพชุมชน อาทิ การใช้ประโยชน์จากโปรตีนจิ้งหรีดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันนอลฟู้ด สูตรโปรตีนสูง ไขมันต่ำ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เถาว์จันท์-3 วัฒนธรรมสู่การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โคมไฟเซราสานมหาวิทยาลัยบูรพา ฯลฯ

ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นิทรรศการวิจัยสร้างสีสันในรูปแบบ Research Festival นิทรรศการ Research Utilization ศาสตร์ ศิลป์งานวิจัย นิทรรศการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค นิทรรศการวิจัยขายได้ นิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา นิทรรศการวิจัยหนุนเศรษฐกิจชุมชน (Power RI for Community Economy) นิทรรศการ Research Utilization รวมผลงานวิจัยมากกว่า 700 ผลงาน

การจัดประชุมมากกว่า 100 หัวข้อหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ และกิจกรรมอื่นๆ ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรการวิจัย อาทิ กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา กิจกรรมนำเสนอบทความผลงานวิจัย Thailand Research Expo & Symposium 2023 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย ในปีนี้ วช.ประกาศแต่งตั้ง “นายพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร” เป็นทูตวิจัยมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 เพื่อเป็นตัวแทนพลังคนรุ่นใหม่ในการสื่อสารงานวิจัยให้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัว อีกด้วย

ดร.วิภารัตน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า พลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เป็นการสานพลังบูรณาการที่เข้มแข็งร่วมขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมใน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่เศรษฐกิจยุคใหม่สร้างไทยยั่งยืน”

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2579-1370-9 ต่อ 515, 517, 518