กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมแล้ว!! เปิดแพลตฟอร์มใหม่ พร้อมจำหน่ายพืชพันธุ์ดีทั่วประเทศ สั่งจองง่ายเพียงปลายนิ้วคลิก

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งเป้าจะเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีครบทั้ง 4 สายการผลิต คือ การผลิตเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้เกษตรกรได้มีต้นพันธุ์พืชคุณภาพดี หลากหลายชนิด ในราคาย่อมเยา เนื่องจากที่ผ่านมาในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงพืชพันธุ์ดีได้ หรือมีปริมาณพืชพันธุ์ดีไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร โดยจะมีศูนย์ขยายพันธุ์พืช เป็นหน่วยผลิตและจำหน่ายหลัก ซึ่งเดิมเกษตรกรสามารถสั่งซื้อ/ สั่งจอง และเข้าไปติดต่อขอรับพืชพันธุ์ดีได้ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในยุคดิจิทัล กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการสั่งจองพืชพันธุ์ดีได้ง่ายขึ้น ภายใต้ชื่อ DOAE Marketplace”

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า DOAE Marketplace เป็นระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายพืชพันธุ์ดีที่ผลิตในโครงการระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตรพ.ศ. 2562 โดยมีเมนูแสดงพืชพันธุ์ดีที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาที่เหมาะสมให้เลือกซื้อ อาทิเช่น ต้นพันธุ์กล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (น้ำว้ากาบขาว มะลิอ่อง ปากช่อง ฯลฯ) ต้นกล้าพืชผักสวนครัว (พริก มะเขือ) ต้นพันธุ์มะละกอ ต้นพันธุ์หน่อไม้ฝรั่ง ต้นพันธุ์มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ ต้นพันธุ์สับปะรดสี ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง แหนแดง เป็นต้น โดยเกษตรกร/ ผู้ที่สนใจสามารถเลือกหาชนิดพืชที่ต้องการและทำการสั่งจองพืชพันธุ์ดีผ่านระบบออนไลน์ www.doae.go.th/doae_marketplace เมื่อทำการสั่งจองเสร็จสิ้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อยืนยันการสั่งจองอีกครั้ง และในอนาคตจะขยายชนิดพืชพันธุ์ดีเข้าสู่ระบบมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกรและผู้ที่สนใจ

สำหรับเกษตรกร/ ผู้ที่สนใจท่านใดที่ทำการสั่งซื้อ และประสงค์เข้าไปรับพืชพันธุ์ดีด้วยตนเอง หรือมีพันธุ์พืชที่คัดสายพันธุ์และต้องการผลิตขยายเพิ่มปริมาณโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือวิธีอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชใกล้บ้านท่าน ทั้ง 10 ศูนย์ ซึ่งตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ คือ จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และจังหวัดอุดรธานี จะมีจุดบริการพืชพันธุ์ DOAE พร้อมต้อนรับเกษตรกร/ ผู้ที่สนใจให้สามารถเข้าไปศึกษาดูงานสถานีการเรียนรู้ภายในศูนย์ ซึ่งเน้นให้ความรู้ทางวิชาการในการผลิตและขยายพันธุ์พืช 4 สายการผลิต ความรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ดี อาทิ การปลูก การดูแลรักษา การขยายพันธุ์ รวมไปถึงข้อมูลและพันธุ์พืชเด่นหรือพืชที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ และแปลงตัวอย่าง เช่น การปลูกผักยกแคร่ การเพาะเลี้ยงแหนแดง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีจุดพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับตามฤดูกาล เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว
ซึ่งเปิดให้เข้าชมได้ฟรีตามวัน – เวลาราชการอีกด้วย