ซีพีเอฟ จับมือ CAC เดินหน้าหนุนคู่ค้า SMEs ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Against Corruption: CAC) ภายใต้การสนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สานต่อการดำเนินโครงการ “CAC SME Certification” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยการพัฒนาศักยภาพคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง SMEs ของซีพีเอฟ มีความรู้และเข้าใจในการกำหนดมาตรการควบคุมภายในป้องกันคอร์รัปชั่น ขยายแนวร่วมองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโปร่งใส เคารพกฎหมาย หนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมและเศรษฐกิจ

นายพรหมเมศร์ เบ็ญจรงค์กิจ ผู้อำนวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย กล่าวว่า การค้าการลงทุนในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างไร้พรมแดนและแข่งขันสูงมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการทุจริตเพิ่มขึ้น ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และยังชักชวนและสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในห่วงโซ่อุปทาน ตระหนักและสามารถกำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมาย รวมถึงการให้สินบนอย่างจริงจัง เป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการปัญหาคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา ผู้บริหารสูงสุด สายงานการจัดซื้อ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทร่วมกับ CAC จัดอบรมแนวทางการป้องกันคอร์รัปชันในองค์กรให้แก่คู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สนับสนุนคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs จำนวนกว่า 6,000 รายได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการกำกับดูแลภายในองค์กรเพื่อการประกอบกิจการอย่างโปร่งใส และสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตที่เข้มแข็ง ได้มาตรฐานสากล และร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันคอร์รัปชันในองค์กร โดยซีพีเอฟพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้คู่ค้าสามารถกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ ผ่านการรับรองเป็นองค์กรเป็นสมาชิกโครงการ CAC ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับคู่ค้าได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าเพิ่มขึ้น ช่วยสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ๆ ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง

“การเป็นแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชันของคู่ค้า SMEs เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และเชื่อมั่นว่าจะเป็นแรงสนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน” นางสาวธิดารัตน์กล่าว

ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใสไปยังบริษัทคู่ค้าธุรกิจ โดยเฉพาะคู่ค้า SMEs เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทคู่ค้าถึงมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่มีจรรยาบรรณ โปร่งใส และมีส่วนร่วมแก้ปัญหาคอร์รัปชัน โดยในปีนี้ มีคู่ค้า SMEs ได้ประกาศเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันเพิ่มเป็น 40 ราย และบริษัทฯ ให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมคู่ค้าธุรกิจผ่านการรับรองเป็นองค์กรเป็นสมาชิกโครงการ CAC ต่อเนื่องนำไปสู่องค์กรดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน.