กฟก.เปิดรับสมัคร11ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ16-21 พ.ย.นี้

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสรรหาเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จำนวน 11 คน ร่วมวางนโยบายและออกระเบียบเพื่อขับเคลื่อนงานแก้หนี้สินและฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรทั่วประเทศ เปิดรับสมัคร 16-21 พ.ย.66 นี

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า กฟก.เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 11 คน แยกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ จำนวน 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จำนวน 6 คน โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 – 21 พฤศจิกายน 2566  ไม่เว้นวันหยุดราชการ (08.30 น. – 16.30 น.)ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2566  และเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการใน 24 วัน หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันที่กำหนด สามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาในการดำเนินการต่อไปได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ (บอร์ดใหญ่) จะเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีกำหนดนโยบายด้านการฟื้นฟูและการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร เสนอคณะรัฐมนตรีออกกฎกระทรวง ออกระเบียบและประกาศ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่กรรมการตามที่พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูฯ ได้กำหนดไว้ หรือ กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 10 คน กรรมการผู้แทนเกษตรกร จำนวน 20 คน ซึ่งมีการเลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน ที่อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร

สำหรับผู้สนใจที่จะสมัครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารการเงินหรือการธนาคาร การฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อุตสาหกรรมชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ ต้องได้รับความยินยอมหรือความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัดเป็นหนังสือก่อนการเสนอแต่งตั้ง ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 1.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 2. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ 3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไล่ออก ปลดออกให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานเป็นรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ หลักฐานใบรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองผลงานของหน่วยงาน (ถ้ามี) ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16-21 พฤศจิกายน นี้ ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานใหญ่ อาคาร CEC เลขที่ 68/12 ชั้น 6 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 080-070-2991, 080-070-2334 ส่วนภูมิภาค ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดทุกจังหวัด