ซีพีเอฟ มาเลเซีย คว้า 2 รางวัล Malaysia Livestock Industry Award 2023

ซีพีเอฟ มาเลเซีย กิจการต่างประเทศในกลุ่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับ 2 รางวัล Malaysia Livestock Industry Award 2023 ได้แก่ รางวัล “ฟาร์มไก่พันธุ์เนื้อดีเด่น” (Outstanding Breeder Farm) และ รางวัล “นวัตกรรมยอดเยี่ยมกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร” (Innovation in Pork Processing Product) สะท้อนความเป็นเลิศในกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ของซีพีเอฟ มาเลเซีย ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ประเทศมาเลเซีย

นายมนตรี สีหมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ มาเลเซีย กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ จากกรมปศุสัตว์ของประเทศมาเลเซีย ตอกย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ผู้บริโภคชาวมาเลเซีย โดยยึดมั่นหลัก “3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน” ซึ่งเป็นดำริของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจเป็นอันดับแรก ประโยชน์ของประชาชน และประโยชน์ของบริษัทเป็นลำดับสุดท้าย

รางวัล “ฟาร์มไก่พันธุ์เนื้อดีเด่น” เป็นการยกย่องฟาร์มไก่พันธุ์เนื้อ PK Agro-Industrial Products (M) Sdn. Bhd. ด้านการเลี้ยงสัตว์ มีการปฏิบัติที่ดีตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ จนได้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์คุณภาพสูง ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้บริโภค เกษตรกร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

สำหรับ รางวัล “นวัตกรรมยอดเยี่ยมกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร” มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านกระบวนการผลิตเนื้อสุกร ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและพัฒนานวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความปลอดภัยของอาหาร ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

“ซีพีเอฟ มาเลเซีย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อส่งมอบอาหารคุณภาพ ที่ดีต่อทั้งสุขภาพกายและใจให้กับผู้บริโภค สร้างความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคชาวมาเลเซีย ภายใต้วิสัยทัศน์ ครัวของโลกที่ยั่งยืน” นายมนตรี กล่าว

ทั้งนี้ การประกาศรางวัล Malaysia Livestock Industry Award 2023 (MLIA 2023) จัดโดย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและความยั่งยืนทางอาหาร ประเทศมาเลเซีย สำหรับปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 เพื่อยกย่องแก่องค์กรและบุคคลในภาคปศุสัตว์ที่มีความโดดเด่นใน 15 สาขา ทั้งด้านนวัตกรรม การพัฒนาและปรับปรุง การบริการด้านการค้า วิชาการ และแนวปฏิบัติที่ดี ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของมาเลเซีย ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของมาเลเซียมีศักยภาพสูง เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคในระดับสากล.