สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กในบ้านฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และการดำเนินงานโครงการร่วมกัน โดยมี คุณอุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของในครั้งนี้ และยังคงความร่วมมือในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามร่วมกันต่อไป