ส.ป.ก. จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษา และรำลึกถึงบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อ ส.ป.ก.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวัฒนา มังธิสาร รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ และคณะผู้บริหารทั้งอดีตและปัจจุบัน ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษา และรำลึกถึงบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อ ส.ป.ก. โดยมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณริมสระน้ำ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร

โดยพิธีการในงานครั้งนี้ ได้แก่ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษา ส.ป.ก. พร้อมทั้งพิธีทำบุญเพื่อรำลึกถึงบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อ ส.ป.ก. (ผู้บริหารและบุคลากร ส.ป.ก. ในอดีต ล้วนเป็นบุคคลที่บริหารงานในภารกิจสำคัญของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สร้างคุณูประโยชน์ที่ประจักษ์ชัดในการบริหารงานราชการในแต่ละยุคแต่ละสมัยอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ) ตลอดจนมีการพบปะกันของหมู่พี่น้องข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. รวมถึงมีกิจกรรมออกร้านซุ้มอาหารที่น่าสนใจ และร่วมรับประทานอาหาร โดยพร้อมเพรียงกันด้วย

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ส.ป.ก. ได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหาร ส.ป.ก. หลายท่านเข้าร่วมพิธีสำคัญและร่วมสมทบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ส.ป.ก. อาทิ

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการ ส.ป.ก. (ท่านที่ 5 พ.ศ. 2530-2533), อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเฉลิมพร พิรุณสาร อดีตเลขาธิการ ส.ป.ก. (ท่านที่ 14 พ.ศ. 2552-2553) และอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายชวลิต ชูขจร อดีตรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (พ.ศ. 2546-2548) และอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล อดีตเลขาธิการ ส.ป.ก. (ท่านที่ 6 พ.ศ. 2533-2538)

ดร.สุทธิพร จีระพันธุ อดีตเลขาธิการ ส.ป.ก. (ท่านที่ 7 พ.ศ. 2538-2540)

ดร.อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อดีตเลขาธิการ ส.ป.ก. (ท่านที่ 12 พ.ศ. 2546-2548)

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อดีตเลขาธิการ ส.ป.ก. (ท่านที่ 13 พ.ศ. 2548-2552)

นายสุรจิตต์ อินทรชิต อดีตเลขาธิการ ส.ป.ก. (ท่านที่ 19 พ.ศ. 2560-2561)

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. (ท่านที่ 20 คนปัจจุบัน พ.ศ. 2561-2567)

พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อดีตรองเลขาธิการ ส.ป.ก. และอธิบดีกรมหม่อนไหม

นายรัตนะ สวามีชัย อดีตรองเลขาธิการ ส.ป.ก. และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุทิน มูลพฤกษ์ อดีตรองเลขาธิการ ส.ป.ก. และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายธนู มีแสงเงิน อดีตรองเลขาธิการ ส.ป.ก. และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางวรรณนภา บุญสุข อดีตรองเลขาธิการ ส.ป.ก.

นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง อดีตรองเลขาธิการ ส.ป.ก.

โอกาสนี้ มี นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และ นายวัฒนา มังธิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และ นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดในอดีตและปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในอดีตและปัจจุบัน ได้ให้เกียรติร่วมงานและให้การต้อนรับ

ข่าว/ภาพ : สุริยะ ลิภตะไชยโย กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.