ส.ป.ก. จัดอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบข้อมูลแผนที่และจัดทำ แผนที่แปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2

วันที่ 12 มีนาคม 2567 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มอบหมายให้ นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตรวจสอบข้อมูลแผนที่และจัดทำแผนที่แปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2

โดยมี นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายพนมไพร ดีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน นายบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตรวจสอบข้อมูลแผนที่และจัดทำแผนที่แปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2 จัดอบรมเพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่และจัดทำสารบบที่ดินมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการรังวัด แนวทางปฏิบัติงานด้านการสำรวจรังวัดและการบริหารจัดการข้อมูลด้านการสำรวจรังวัด การตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดิน การจัดทำแผนที่แปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน สามารถถ่ายทอดทักษะและความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรในสังกัด เพื่อนำไปปฏิบัติงานและขับเคลื่อนงานตามภารกิจของตนเอง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถให้บริการด้านงานสำรวจรังวัดและงานจัดทำแผนที่แปลงที่ดินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว รองรับกับเกษตรกรผู้มาขอรับบริการจำนวนมาก

การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบในด้านการสำรวจรังวัดและแผนที่ โดยในรุ่นที่ 2 นี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 70 ราย เป็บบุคลากรจาก ส.ป.ก. จังหวัด และส่วนกลาง 20 ราย รวม 90 ราย ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 11- 5 มีนาคม 2567 นี้

ข่าว/ภาพ : สมชาติ รัตนมาลี กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.