หลัก 10 ข้อ ที่ช่วยให้การปลูก “มะละกอ” สําเร็จ!

ปรมาจารย์ฉลองชัย แบบประเสริฐ แห่งภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ข้อคิดไว้ 10 ประการ สําหรับผู้ที่อยากประสบความสำเร็จในการปลูกมะละกอ

1. ต้นกล้าต้องสมบูรณ์แข็งแรง ไม่อยู่ในถุงนานเกินไป

2. หลุมปลูกต้องมีการระบายน้ำดี มีอาหารอุดมสมบูรณ์

3. ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้ขาดน้ำ โดยเฉพาะช่วงผลกําลังเจริญเติบโต

4. มีการให้ปุ๋ยเพิ่ม และมีการป้องกันแมลงและโรคอย่างต่อเนื่อง

5. มีการตรวจดู ทําลายวัชพืช และพืชอาศัยของโรคแมลง ในบริเวณข้างเคียง ไม่ให้รบกวน

6. ในระยะที่ต้นมะละกอยังเล็ก ควรตรวจดูต้น โดยเฉพาะใบแก่ด้านบนและด้านล่าง เพื่อตรวจดูว่ามีศัตรูจําพวกไร เพลี้ยไฟ ติดโรคหรือไม่

7. ตรวจดูว่ามีต้นแคระแกร็น หรือต้นใบด่างยอดด่างหรือแกร็น ให้ถอนต้นตรวจดูราก ถ้ามีให้เผาไฟทิ้ง

8. เก็บใบและต้นแห้ง เผาไฟทิ้ง

9. นอกจากฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดแมลงที่ต้นและใบแล้ว ให้ราดสารที่โคนต้นเพื่อป้องกันมดคาบเพลี้ยหอยมายังส่วนของผล

10. เก็บผลผลิตที่ผิวเริ่มมีสีเหลือง ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์

 

เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2562