ธ.ก.ส. ได้รางวัล Thailand Quality Class (TQC)

ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม มอบให้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยเป็นการสะท้อนถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันของประเทศได้ 

แบ่งรางวัลเป็น 3 ระดับ คือ รางวัล Thailand Quality Award (TQA) รางวัล Thailand Quality Class Plus (TQC Plus) และรางวัล Thailand Quality Class (TQC) โดยมี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงาน 

ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่ ธ.ก.ส. เข้าร่วมการประเมินและได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) เมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ชมภาพบรรยากาศ คลิก https://drive.google.com/drive/folders/17YBfIJykDpi5w6DBhcM5wVDmUVOcO3nY