มะพร้าวน้ำหอม พืชเศรษฐกิจเชิงการค้าสู่รายได้ที่มั่นคง

มะพร้าวน้ำหอม เป็นมะพร้าวที่เหมาะสำหรับกินผลอ่อน มีน้ำหอมบริสุทธิ์ เนื้อมะพร้าวอ่อนมีวิตามินและเกลือแร่ที่ช่วยบำรุงสมองและเสริมสร้างร่างกายผู้บริโภคให้แข็งแรง มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชปลูกง่าย ให้ผลผลิตเร็วและต่อเนื่องนานกว่า 10 ปี มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะต่อการปลูกในเชิงการค้า มีตลาดรองรับแน่นอน สร้างรายได้ต่อเนื่องให้เกษตรกรผู้ปลูกมีความมั่นคงในการยังชีพ เป็นอีกอาชีพทางเลือกที่น่าสนใจ วันนี้จึงนำเรื่อง มะพร้าวน้ำหอม พืชเศรษฐกิจเชิงการค้าสู่รายได้ที่มั่นคง มาบอกเล่าสู่กัน 

อาจารย์ประสงค์ ทองยงค์ เกษตรกรทำสวนมะพร้าว เล่าให้ฟังว่า ในวัยเด็กชีวิตผูกพันกับมะพร้าว ได้ช่วยคุณพ่อทำสวนมะพร้าว เมื่อเรียนจบได้เป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเมื่อเกษียณได้มาสานงานปลูกสร้างสวนมะพร้าวต่อจากคุณพ่อ ถึงวันนี้ได้ทำสวนมะพร้าวและเสริมสร้างประสบการณ์มากว่า 50 ปี

อาจารย์ประสงค์ ทองยงค์ ผู้ปลูกและพัฒนาการผลิตมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพ

มะพร้าวน้ำหอมปลูกยากหรือไม่? มีคำตอบว่า มะพร้าวมี 2 กลุ่ม คือ มะพร้าวแกง และมะพร้าวอ่อนน้ำหอมหรือมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวน้ำหอมปลูกได้ทั้งในที่ลุ่มและที่ดอน ในที่ลุ่มภาคกลางจะปลูกในระบบสวนด้วยการยกร่องแปลงปลูกให้สูง จัดให้มีร่องน้ำระหว่างแปลงปลูก แปลงมะพร้าวที่ปลูกในระยะ 1-2 ปี ควรปลูกพืชอายุสั้นเป็นพืชแซม เช่น พืชผักต่างๆ หรือไม้ผล เช่น กล้วย หรือมะละกอ ส่วนในที่ดอนมีแหล่งน้ำและมีฝนตกสม่ำเสมอ เช่น ภาคใต้จะนิยมปลูกในระบบไร่ มีการปลูกพืชตระกูลถั่ว ข้าวโพด หรือสับปะรด เป็นพืชแซม ซึ่งการปลูกพืชแซมเป็นการผสมผสานการให้น้ำและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อเสริมรายได้นำมาเป็นทุนหมุนเวียนในการผลิต และหยุดปลูกพืชแซมเมื่อต้นมะพร้าวอายุ 2 ปีขึ้นไป เพราะเป็นช่วงที่ใกล้จะเริ่มเก็บผลมะพร้าวน้ำหอมไปขาย

ปลูกแบบยกร่องสูง และจัดให้มีร่องน้ำระหว่างแปลงปลูก

การปลูก ให้ขุดหลุมปลูกกว้างยาวและลึก ด้านละ 75 เซนติเมตร ในที่ดอนขุดหลุมปลูกกว้างยาวและลึก ด้านละ 1 เมตร รองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ใบไม้ผุ หรือกาบมะพร้าวสับ คลุกเคล้ากับดินด้านบนที่ตากแห้งใส่ให้เต็มหลุม วางต้นพันธุ์เสมอปากหลุมสำหรับการปลูกบนที่ลุ่ม และต่ำกว่าปากหลุมสำหรับที่ดอน ปักไม้ผูกยึดกับต้นพันธุ์ป้องกันการโค่นล้ม ระยะปลูกระหว่างต้นและแถว ห่างกันประมาณ 7 เมตร หรือเป็นแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า

การใส่ปุ๋ย เมื่อต้นมะพร้าวน้ำหอมอายุ 1 ปี ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือมูลสัตว์ โดยใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21 ใส่ 1 กิโลกรัมต่อต้น โดยหว่านรอบทรงต้น ปีที่ 2 ใส่สูตรเดิม 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น ในปีที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21-2 (เพิ่มแมกนีเซียม 200 กรัม) ใส่ 3 กิโลกรัม ต่อต้น ควรใส่ปุ๋ยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือ ต้นฤดูฝนหรือเดือนพฤษภาคม และปลายฤดูฝนในเดือนตุลาคม การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเป็นวิธีการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพด้วย

การให้น้ำ ในที่ลุ่มแบบระบบยกร่องสวน มะพร้าวน้ำหอมจะได้รับน้ำพร้อมกับพืชผักและไม้ผลอายุสั้น ส่วนรากมะพร้าวจะแผ่ลงริมร่องสวนดูดซับน้ำ ทำให้ต้นเจริญเติบโตได้ดี และได้ผลดก ส่วนการปลูกในที่ดอน ถ้าฝนไม่ตกหรือในฤดูแล้งต้องให้น้ำสัปดาห์ละครั้งเป็นอย่างน้อย เพื่อให้ต้นมะพร้าวได้รับน้ำพอเพียงต่อการเจริญเติบโต

ระยะ 1-2 ปีแรก ปลูกมะละกอ หรือพืชผักอายุสั้นเป็นพืชแซมเพื่อให้มีรายได้นำมาเป็นทุนหมุนเวียน

การเก็บเกี่ยว เมื่อต้นมะพร้าวน้ำหอมอายุ 2 ปีครึ่ง ก็เริ่มให้ผล หรือนับระยะเวลาตั้งแต่ออกช่อดอกหรือจั่นได้ 190-200 วัน ก็จะพัฒนาไปเป็นผลอ่อน มีน้ำหวานหอมและเนื้ออ่อนนุ่ม มีกะลาที่แข็งทนทานต่อการขนส่ง ในรอบ 1 ปี จะตัดเก็บมะพร้าวได้ 12-15 ครั้ง ในทุก 20 วัน จะตัดเก็บมะพร้าวได้ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ทะลาย ทะลายละ 10-30 ผล

ต้นมะพร้าวน้ำหอมช่วงอายุ 3-10 ปี ต้นยังเตี้ย การตัดเก็บจึงใช้วิธีเดินตัดทีละทะลาย เมื่อต้นมะพร้าวอายุ 10 ปีขึ้นไป ต้นมะพร้าวสูงขึ้น การตัดเก็บให้ใช้มีดขอผูกติดปลายไม้ไปเกี่ยวตัดทีละทะลาย แต่ต้องใช้ไม้ค้ำทะลายไว้ก่อน เมื่อตัดและนำลงมาก็จะได้ผิวผลมะพร้าวที่สวยงาม และเก็บได้นาน 7 วัน นำมะพร้าวที่เก็บใส่ในรถเข็นหรือรถสาลี่ลากจูงออกจากสวนไปสู่แหล่งรวมผลผลิต เพื่อขนส่งไปยังตลาดท้องถิ่นหรือโรงงานแปรรูป

ตลาด จะมีพ่อค้าคนกลางหรือพ่อค้าในท้องถิ่นมารับซื้อถึงในสวน เพื่อนำไปขายที่ตลาดในเมืองหรือจังหวัดใกล้เคียง ราคาซื้อขาย 200-500 บาท ต่อทะลาย ส่วนพ่อค้ารายย่อยจะเปิดท้ายรถกระบะเล็กนำมะพร้าวน้ำหอมไปขายเป็นผลสด 20-35 บาท ต่อผล หรือนำน้ำและเนื้อมะพร้าวน้ำหอมบรรจุใส่แก้วหรือใส่ถุงวางขายให้กับผู้ซื้อ

อาจารย์ประสงค์ เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม เล่าให้ฟังในท้ายนี้ว่า ปลูกมะพร้าวน้ำหอมในเชิงการค้าคุ้มทุนหรือไม่? คำตอบคือ เลือกพื้นที่เหมาะสม เลือกพันธุ์มะพร้าวดีมีคุณภาพ ปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาดี ใช้ปัจจัยการผลิตผสมผสานเพื่อลดต้นทุน ก็จะได้มะพร้าวน้ำหอมคุณภาพ ซึ่งเวลานี้มะพร้าวน้ำหอมมีผู้นิยมบริโภคกันแพร่หลาย ได้ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้นำไปเป็นทุนหมุนเวียนปลูกมะพร้าวและให้ครอบครัวมีความมั่นคง

มะพร้าวน้ำหอม มีน้ำหอมบริสุทธิ์ เนื้อมะพร้าวอ่อน มีวิตามินและเกลือแร่ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ

น้ำมะพร้าวน้ำหอม เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ มีวิตามินและเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์ การดื่มน้ำมะพร้าวน้ำหอมทุกวันหรือบ่อยๆ จะช่วยบำรุงสมองและสุขภาพให้แข็งแรง ในส่วนเกษตรกรผู้ปลูกควรยึดปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ปลูกพอกินพอใช้และเหลือขาย ก็จะมีรายได้ให้ดำรงชีพได้แบบวิถีพอเพียงและมั่นคง

ในมุมมองที่น่าสนใจ มะพร้าวน้ำหอม ปลูกได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย แต่ต้องดูคุณสมบัติของดินในพื้นที่ว่าเหมาะสมต่อการปลูกพืชได้เพียงใด เพื่อความมั่นใจให้เก็บตัวอย่างดินใส่ถุงส่งให้หมอดินในชุมชนตรวจ หรือส่งไปที่กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ตรวจวิเคราะห์ดินว่ามีธาตุอาหารใด? บ้าง เพื่อช่วยให้ใช้ปุ๋ยได้ถูกสูตร ถูกอัตราส่วนและตรงกับระยะเวลา ต้นมะพร้าวจะเจริญเติบโตให้ผลผลิตดก และผู้ปลูกได้รับผลตอบแทนคุ้มทุน

จากเรื่อง มะพร้าวน้ำหอม พืชเศรษฐกิจเชิงการค้าสู่รายได้ที่มั่นคง การปลูกเป็นทางเลือกใหม่ที่มีตลาดรองรับ ผู้บริโภคได้ดื่มน้ำหอมบริสุทธิ์และได้ลิ้มรสเนื้อมะพร้าวที่อร่อย ท่านที่สนใจคงได้คำตอบชัดเจน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ อาจารย์ประสงค์ ทองยงค์ ที่ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร. 081-836-6228 ก็ได้ครับ

เมื่อปฏิบัติดูแลรักษาดีจะทำให้ต้นมะพร้าวน้ำหอมติดผลดก
อาจารย์ประสงค์ ทองยงค์ ให้คำแนะนำกับผู้ที่สนใจจะปลูกมะพร้าวน้ำหอม