รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาข้าวอย่างครบวงจร ทุ่มงบวิจัยกว่า 800 ลบ. ฟันธงได้นวัตกรรมใช้จริง ไม่ขึ้นหิ้ง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จัดสัมมนาเสนอผลงานวิจัยข้าวภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล              แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา

ตัวอย่างนวัตกรรม ผ้าปิดแผลจากข้าวไรซ์เบอรี

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ปัจจุบันไทยสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับคู่แข่งอย่างเวียดนาม เนื่องจากคุณภาพของข้าวของไทยลดลง จนทำให้ประเทศคู่แข่งพัฒนาข้าวให้มีคุณภาพใกล้เคียงเรา ประกอบกับค่าแรงงานของเขาถูกกว่า นอกจากนี้เรายังไม่มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ “งานวิจัย” คือ ทางออกของข้าวไทยภายใต้ความท้าทาย Thailand 4.0   ที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ผ่านการคิดค้นเทคโนโลยีที่จะให้เกษตรกรทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ ๆ ช่วยแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)   ประกอบด้วย วช. สกว. สวก. สวรส. สวทช. สวทน . และ สกอ. จึงร่วมมือกันผลักดันและขับเคลื่อนให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันและยั่งยืนได้ในตลาดโลก  ทั้งในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว คิดค้นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนออกแบบสร้างสรค์นวัตกรรมในรูปแบบของผลิตภัณฑ์จากข้าว อาทิ อาหาร เครื่องสำอางค์ อุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น

ผ้าปิดแผลจากข้าวไรซ์เบอรี่

ปัจจุบัน คอบช โดย วช. ได้จัดสรรงบประมาณการวิจัยให้กับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  หรือ สวก.  รับผิดชอบในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยเรื่องข้าวตั้งแต่ปี 2555 จนได้ผลงานวิจัย 287 โครงการ ภายในงบประมาณกว่า 800 ล้านบาท  ซึ่งผลงานทั้งหมดเป็นความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม รวมทั้งมีผลงานที่ภาคเอกชนนำไปขยายผลต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยทั้งหมดที่รัฐบาลสนับสนุนไปแล้วนั้นจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อ มีการนำผลวิจัยมาใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมการสัมมนาเสนอผลงานวิจัยเรื่องข้าวครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งนักธุรกิจ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสนใจนำผลงานวิจัยไปขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ เพื่อไม่ปล่อยให้ผลงานวิจัยวางไว้บนหิ้งอย่างในอดีต