“แตงโมหนองโดน” โมเดลปลูกพืชใช้น้ำน้อย สระบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตรชู “แตงโมหนองโดน” ต้นแบบการปลูกพืชใช้น้ำน้อยจากจังหวัดสระบุรี ในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยเกษตรกรปลูกแตงโมในพื้นที่อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ซึ่งเกษตรกรมีวิธีการให้น้ำแตงโมที่มีความพิเศษและแตกต่างจากที่อื่นคือ ในช่วงหยอดเมล็ดจนถึงระยะต้นกล้า จะรดน้ำด้วยวิธีการตักหาบ ต่อมาในช่วงเจริญเติบโตจนถึงออกผลผลิต เกษตรกรจะใช้สายยางรดน้ำแทน ซึ่งการรดน้ำลักษณะนี้ส่งผลดีต่อแตงโม 3 ด้าน คือ

1. ลดโรคและแมลงศัตรูพืช เนื่องจากการตักหาบและการรดน้ำแบบใช้สายยาง จะช่วยลดปัญหาการเกิดโรคราน้ำค้าง ที่มักจะมีการระบาดมากในช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่มีความต่างของอุณหภูมิมาก เพราะอุณหภูมิต่ำลงในเวลากลางคืนและอุณหภูมิสูงขึ้นในเวลากลางวัน

2. ลดวัชพืช เนื่องจากเกษตรกรให้น้ำบริเวณโคนต้นหรือใกล้เคียงบริเวณรากโดยตรง ทำให้ความชื้นในบริเวณอื่นมีน้อย ส่งผลให้วัชพืชเจริญเติบโตน้อย จึงสามารถกำจัดได้โดยใช้แรงงานคนแทนการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ช่วยให้ลดต้นทุนการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช และเพิ่มความปลอดภัยให้ผลผลิตด้วย

3. ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะปลูกแตงโมแบบขุดหลุมหยอดเมล็ด ที่เน้นการใช้แรงงานของสมาชิกและคนในครัวเรือนเป็นหลัก อีกทั้งไม่มีการคลุมพลาสติกเพื่อป้องกันวัชพืช จึงเป็นการลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานไถ ยกร่อง และวางผ้าพลาสติกคลุมดิน

ด้วยวิธีการปลูกแตงโมด้วยลักษณะเฉพาะของเกษตรกร โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานี้ ทำให้แตงโมของอำเภอหนองโดนมีคุณภาพ หวาน กรอบ อร่อย และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมาหลายสิบปีแล้ว อีกทั้งสินค้ายังมีความพิเศษที่ 1 ปีจะมีเพียงครั้งเดียว โดยปลูกหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น