ซีพีเอฟ พัฒนาการเลี้ยงกุ้งไม่ปล่อยน้ำสู่สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงกุ้งอนุรักษ์น้ำยั่งยืน

ฟาร์มกุ้ง ไม่ปล่อยน้ำออกสิ่งแวดล้อม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พัฒนาโมเดลการเลี้ยงกุ้งใช้ระบบ  รีไซเคิลน้ำ (Recycle) ใช้ในฟาร์ม ไม่มีการปล่อยน้ำสู่สิ่งแวดล้อม ต่อยอดความสำเร็จเกษตรกรไทยผลิตกุ้งด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์

นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจกุ้ง ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบเลี้ยงกุ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาฟาร์มเลี้ยงกุ้งในระบบปิด และใช้วิธีการรีไซเคิลน้ำเพื่อหมุนเวียนใช้ในฟาร์มโดยไม่มีการปล่อยน้ำจากฟาร์มสู่สิ่งแวดล้อม (Zero Discharge) ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด ต่อยอดจากความสำเร็จการเลี้ยงตามแนวทาง “3 สะอาด” ที่เป็นนวัตกรรมระบบการเลี้ยงกุ้งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขจัดความเสี่ยงจากโรคกุ้ง ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตกุ้งคุณภาพปลอดภัยจากการลดการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ นำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร และอุตสาหกรรมกุ้งของไทย

“ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง แบบระบบปิด โดยไม่มีการปล่อยน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อมเลย และเก็บตะกอนไว้ในฟาร์ม ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้างเคียงฟาร์มเลี้ยงกุ้งได้ 100% เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรไทยในแง่ของคุณภาพ ความสด สะอาด และที่สำคัญเป็นกุ้งที่มาจากกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน” นายไพโรจน์ กล่าว

ฟาร์มกุ้งระบบปิด ใช้วิธีหมุนเวียนน้ำที่บำบัดแล้วมาใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้ง สามารถปรับใช้กับฟาร์มได้ทุกขนาด โดยปรับเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ใช้เป็นบ่อบำบัด นำหลักการตกตะกอนของการผลิตน้ำประปามาประยุกต์ใช้ร่วมกับนำเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำให้เหมาะสมกับการใช้เลี้ยงกุ้ง ช่วยลดปริมาณน้ำที่เอามาจากแหล่งน้ำ นอกจากนี้ ตะกอนถูกเก็บไว้ในฟาร์มไม่ปล่อยทิ้งไปสู่แหล่งน้ำ ควบคุมการแพร่ระบาดโรคจากฟาร์มสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกด้วย

เกษตรกรรายย่อยใน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เลี้ยงกุ้งบ่อเดียว ได้ปรับผังฟาร์มให้มีบ่อเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลสำหรับช่วยกรองตะกอนและแพลงก์ตอน บ่อฆ่าเชื้อ บ่อพักน้ำพร้อมใช้ และมีบ่อเก็บตะกอนอยู่ในฟาร์ม จากการเลี้ยงกุ้งมาแล้วจำนวน 5 รุ่น ได้ขนาดกุ้ง 30 ตัว ต่อกิโลกรัม และผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 3 ตัน ต่อไร่ เกษตรกรมั่นใจขยายการเลี้ยงกุ้งเพิ่มขึ้นและยังสร้างผลผลิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นายสมชาย ฤกษ์โภคี นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งเปลี่ยนแปลงไปจาก 20-30 ปีก่อน เกษตรกรไทยต้องปรับตัวให้ความสำคัญกับกระบวนการเลี้ยงที่ดี ลดการใช้สารเคมี และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงกุ้งในฟาร์มระบบปิด ไม่ปล่อยน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อม และรีไซเคิลน้ำมาหมุนเวียนใช้ในการเลี้ยงกุ้ง ควบคู่กับใช้แนวทาง 3 สะอาด ซึ่งช่วยกุ้งปลอดภัยจากโรคมากขึ้น ลดการสูญเสีย ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถบริหารจัดการให้มีน้ำใช้สำหรับเลี้ยงกุ้งอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกอีกด้วย

สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทยกำลังจัดทำคู่มือการเลี้ยงกุ้งในฟาร์มโมเดลระบบปิดเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้เลี้ยงกุ้งที่สนใจ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยบนเวทีการค้าโลก และตอบรับแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูง สะอาด ปลอดสารตกค้าง และมาจากกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน