ศิษย์เก่าแม่โจ้ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม เข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น

เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๙)

ในการนี้

นายเจียม ดวงสงค์   ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๒๓ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่ปรึกษาบริษัทไทยฟาร์มมิ่ง, ประธานพัฒนาฟุตบอล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น

นายสุกิจ ติดชัย   ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๔๘  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น

นายพิศาล ตันสิน  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๔๙  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์, ประธานที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น

ดร.ชาติชาย เกตุพรหม   ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๕๑ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น

นางปรียา เหลียวพัฒนพงศ์  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๕๑ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด, เจ้าของสวนเกษตรเชิงพาณิชย์ Pandora hills, ที่ปรึกษา หจก.เฟรช บานาน่า

นายชิน เถียรทิม  ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น  ๕๒ ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน โอ.เค.เมล็ดพันธุ์, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูดส์ซีดส์ จำกัด, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่โจ้ยูไนเต็ด จำกัด เข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น