สศก. ร่วมขับเคลื่อน ศพก. รุกขยายองค์ความรู้ ศกอ. ทั่วประเทศ สู่ภาคเกษตร 4.0

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก. เดินหน้าเต็มกำลังพัฒนาศักยภาพ ศกอ. 882 คน รวม 5 รุ่นทั่วประเทศ เน้นเสริมองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองกับ แอปพลิเคชั่น OAE RCMO หรือ กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส มั่นใจ ภาคเกษตรไทย สู่ 4.0 เกษตรกรมั่นคง    ภาคการเกษตรมั่งคั่ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นายคมสัน  จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้แต่งตั้งเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) จำนวน 882 ราย ใน 882 อำเภอ เพื่อร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สศก. จึงได้จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญให้แก่ ศกอ.ในปี 2559 เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดและให้บริการใน ศพก. และเกษตรกร ในชุมชน

สำหรับปี 2560 สศก. ได้สานต่อโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ ศกอ. ยกระดับการปฏิบัติงานของ ศกอ. ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ศกอ. และเจ้าหน้าที่ของ สศก. เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ การสร้างเครือข่ายในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้เน้นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารใน ศพก. โดยเฉพาะการนำแอปพลิเคชั่น OAE RCMO หรือ กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส” ซึ่งชนะประกวดโครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) 2016 ในประเภท E-Government & Services ที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้เพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง และยังสามารถทราบได้ว่า พื้นที่ของตัวเองเป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชชนิดนั้นหรือไม่ และถ้าไม่เหมาะสมจะสามารถปลูกพืชชนิดใดแทน รวมถึงทราบแหล่งรับซื้อ ราคาที่รับซื้อผลผลิตด้วย

สำหรับการจัดฝึกอบรม ได้กำหนด 5 ครั้งทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดชลบุรี  ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  16-17  กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่  23-24  กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 ระหว่างที่วันที่ 2-3 มีนาคม 2560  ณ จังหวัดอุดรธานี และครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ วันที่  9-10 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ศกอ.ทั้ง 882 คน และเจ้าหน้าที่ของ สศก. ที่ผ่านการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้แอปพลิเคชั่น รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารใน ศพก. เพื่อร่วมกันเดินหน้าภาคเกษตรไทย สู่ เกษตร 4.0 ให้เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 เต็มประสิทธิภาพ