รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งปี Thailand Green Design Awards 2017

ประกาศผลกันไปเรียบร้อยแล้วกับ รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งปี Thailand Green Design Awards 2017 ที่จัดขึ้นโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ

นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงการประกวดในครั้งนี้ว่า “โครงการฯ นี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบให้สถาบันฯ จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3 โดยมุ่งหวังที่ต้องการให้ Thailand Green Design Awards เป็นเวทีการประกวดระดับประเทศ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติ และเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆ ไปในเชิงพาณิชย์ได้

ในปีนี้มีผู้สนใจไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดใน  4 ประเภท รวมทั้งสิ้น 144 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น ประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) 12 ผลงาน, ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency) 86 ผลงาน, ประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) 27 ผลงาน และ ประเภทสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 19 ผลงาน

ทำให้แสดงให้เห็นว่ากระแสของการดำเนินธุรกิจสีเขียวนั้น กำลังได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จนมีคำกล่าวที่ว่า “Green Design” ไม่ได้เป็นแค่แฟชั่น ไม่ได้ผ่านมาแล้วก็ผ่านเลยไป แต่กำลังจะกลายเป็น Green Business ที่จะมาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของโลก” สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประกวด Thailand Green Design Awards จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนหันมาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นบันไดให้กับทุกผลงานที่เข้าร่วมและได้รับรางวัล มีการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป” นางวารุณี กล่าว

แผ่นผนังดินอัดสำเร็จรูปที่ต้านทานการชะล้า

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017 ได้แก่

  1. 1. รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)

กลุ่มที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

ชมเชย            ผลงาน ถ่านอัดหุงต้มพร้อมไล่ยุง

ผู้เข้าประกวด   นายฉัตรชัย ไร่สงัด

Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes

University of Applied Sciences

ชมเชย           ผลงาน ถังหมักแก๊สชีวภาพแบบแห้ง รุ่นพึ่งพาตนเอง

ผู้เข้าประกวด   นายพิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์  นางสาวศุทธินี จริงจิตร และ

นางสาวยาสมี เลาหสกุล

ดร.อธิราชย์ เริงณรงค์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชมเชย            ผลงาน ศึกษาผลกระทบของระบบสุญญากาศที่มีต่อการกลั่นน้ำทิ้งจากครัวเรือน

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้เข้าประกวด   นางสาวชนาธิป พิมลพรรณ์ และ  นางสาวนลินี แสนเทพ

ดร.อาภา หวังเกียรติ และ อ.สุวัฒน์ พิพิธวณิชธรรม (อาจารย์ที่ปรึกษา)

มหาวิทยาลัยรังสิต

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

รองชนะเลิศ    ผลงาน เครื่องฆ่าเชื้อช้อนส้อมประหยัดพลังงานสำหรับศูนย์อาหาร

ผู้เข้าประกวด   นางสาวฐานิฎฐ์ สุวรรณบุณยกิจ

 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

รองชนะเลิศ     ผลงาน ดีไอ สมาร์ท ไวเลส สวิตซ์

ผู้เข้าประกวด   บริษัท ดีไอ คอนเซ็ปต์ สโตร์ จำกัด

ชมเชย              ผลงาน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดถังเครื่องซักผ้าจากธรรมชาติ ณ นนท์

ผู้เข้าประกวด   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเชอรัล อินเกรเดียนส์

ชมเชย              ผลงาน โครงการ “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559

ผู้เข้าประกวด   บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

 

  1. 2. รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)

กลุ่มที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

ชนะเลิศ           ผลงาน ชุดโคมไฟจากเศษเสื่อกก

ผู้เข้าประกวด   นางสาวยุพาพร สีจุ้ย และ  นายสิรภพ บุญเพ็ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

รองชนะเลิศ     ผลงาน ถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากเส้นใยธูปฤาษี

ผู้เข้าประกวด   นางสาวไพจิตรา แก่นนาคำ  นางสาวกฤติยา เวียงสมุทร

นางสาวเบญจภรณ์ ภูพลบุตร  นางสาวเพชรลดา โควินทะสุด

และ  นายธารบุญ นกดำ

โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์

ชมเชย           ผลงาน ผลิตภัณฑ์ของเล่นแมวจากรากตำแยแมวและผักตบชวา WEWO

ผู้เข้าประกวด   นายชวนพจน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์  นางสาวสุพัตรา กำลังดี

นางสาวโยสิตา เศวตจินดา และ  นางสาวกุลสิรี กุลศิริ

ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต (อาจารย์ที่ปรึกษา)

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

แผ่นผนังดินอัดสำเร็จรูปที่ต้านทานการชะล้า

กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ           ผลงาน CHARCOAL TILE

ผู้เข้าประกวด   นายนภดล สังวาลเพ็ชร

รองชนะเลิศ     ผลงาน แผ่นผนังดินอัดสำเร็จรูปที่ต้านทานการชะล้างสูง

ผู้เข้าประกวด   นายประชุม คำพุฒ

ชมเชย              ผลงาน โคมไฟรังไหมเย็บมือ

ผู้เข้าประกวด   กลุ่มรังไหมประดิษฐ์

 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

ชนะเลิศ           ผลงาน ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าว

ผู้เข้าประกวด   บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด

รองชนะเลิศ     ผลงาน เมนี่โกราวน์ คอเลคชั่น

ผู้เข้าประกวด   บริษัท เมนี่ เมนี่ จำกัด

รองชนะเลิศ     ผลงาน สายหิ้วกล่อง

ผู้เข้าประกวด   บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชมเชย              ผลงาน ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด

                        ผู้เข้าประกวด   บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด

ชมเชย              ผลงาน อีโค่เปเปอร์ (Eco-paper)

ผู้เข้าประกวด   บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด

ชมเชย              ผลงาน “โอริกามิ” ชุดภาชนะจากวัสดุคอมโพสิตชีวภาพปาล์มน้ำมันกับเมลามีน

                        ผู้เข้าประกวด   บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด

ชมเชย              ผลงาน ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากอิฐมวลเบา (EARTH BLOX)

ผู้เข้าประกวด   บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

 

  1. 3. รางวัลผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)

กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ           ผลงาน ชุดอุปกรณ์การทำผ้าบาติกจากแป้งหัวบอน

ผู้เข้าประกวด   ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์  ผศ.จรูญ คล้ายจ้อย

ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์  และ  นายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร

รองชนะเลิศ     ผลงาน สมุนไพรไม้จิ้มฟันจากก้านตะไคร้

ผู้เข้าประกวด   วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรลูกประคบ

รองชนะเลิศ     ผลงาน แผ่นรองกันมดแอนต์แพด

ผู้เข้าประกวด   นายศีรวิชญ์ บุญซื่อ

ชมเชย              ผลงาน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ด้วยพืชสมุนไพร 6 ชนิด

ผู้เข้าประกวด   กลุ่มพัฒนาชีวิตครู

 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

ชนะเลิศ           ผลงาน นวัตกรรม-มีดกรีดยางนกเงือก ชนิดไม่ต้องลับมีด (ถอดเปลี่ยนใบมีด)

ผู้เข้าประกวด   บริษัท แอดวานซ์ คิว จำกัด

รองชนะเลิศ     ผลงาน บาน

ผู้เข้าประกวด   บริษัท สยาม ทริปเปิล พี จำกัด

ชมเชย              ผลงาน สารสกัดสมุนไพร นวัตกรรมใหม่จากสมุนไพรอบอาบแผนโบราณ

ผู้เข้าประกวด   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาลักษณ์เจริญ

 

  1. 4. รางวัลผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

กลุ่มที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

ชนะเลิศ           ผลงาน ดูโอซีท

ผู้เข้าประกวด   นางสาววรีสา ลัคนาธรรมพิชิต  นายณัฐดนัย คงมั่น

และ  นายอติพล ดีวงกิจ

ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศ     ผลงาน Stand by me รองเท้าสลิปเปอร์เพื่อผู้สูงอายุ

ผู้เข้าประกวด   นางสาวจิตสุภา แซ่จิว  นางสาวจุธาภัค พุกงาม

นางสาวภัทรวดี ฤทธิเดช  นางสาวหทัยภัทร ภักดี

นางสาวพิชญ์สินี เรืองวรเวทย์  และ  นางสาวทิชา ถิ่นอนุเคราะห์

ผศ.ดร.ปวริน ตันตริยานนนท์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ชมเชย              ผลงาน ชามะม่วงหาวมะนาวโห่สำเร็จรูป ตราทรี ฟรุต

ผู้เข้าประกวด   นายปัณฑ์กรณ์  หรูรักวิทย์   นายอลงกรณ์ หน้านวล

และ  นางสาวพรพิมล พันเดช

ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล (อาจารย์ที่ปรึกษา)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

ชมเชย              ผลงาน รถ เอ็ม.ยู หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อชุมชน กับเปลผู้ป่วยยืดสูง Stretcher X

ผู้เข้าประกวด   นายกาย จาตุรจินดา

 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

ชนะเลิศ           ผลงาน เก้าอี้ผู้สูงอายุ

ผู้เข้าประกวด   บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

รองชนะเลิศ     ผลงาน Bacbomb Denture Nano Bubble Cleanser

ผู้เข้าประกวด   บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รองชนะเลิศ     ผลงาน ไฮโดรเมช®

ผู้เข้าประกวด   บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จำกัด

 

 

ติดตามข่าวสารการประกวดได้ที่ www.tgda.ku.ac.th หรือทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/TGDA.Thailand/