สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ พัฒนาระบบจัดทำแผนที่ 3 มิติ ร่วมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ทั่วประเทศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ พัฒนานวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ UAV ในการทำแผนที่ 3 มิติ เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ การท่องเที่ยว และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) โดยดำเนินการในอุทยานแห่งชาติต้นแบบ 4 ภูมิภาค ได้แก่

1. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติเชิงอนุรักษ์

2. อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จ.ตาก เพื่อการป้องกันการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย

3.อุทยานแห่งชาติภูผายล จ.สกลนคร เพื่อการปราบปรามการกระทำที่ผิดกฎหมาย การลัดลอบตัดไม้พะยูง

4.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติเชิงอนุรักษ์

เพื่อเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากร อส. ทั่วประเทศ ในการใช้งาน UAV ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมสำหรับกำหนดพล็อตเส้นทางการบินและการสั่งถ่ายภาพ นำภาพที่ได้มาประมวลผลร่วมกัน เพื่อสร้างเป็นโมเดล 3 มิติ

สำหรับจัดทำเป็นแผนที่ 3 มิติ ในการนี้ โครงการความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ UAV เพื่อจัดทำแผนที่ 3 มิติ ได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย จึงได้จัดให้มีกิจกรรมส่งมอบ UAV และแผนที่ 3 มิติ ระหว่าง วช. และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ให้แก่ อส. โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้ส่งมอบผลสำเร็จของโครงการความร่วมมือ ได้แก่ ระบบซอฟต์แวร์ควบคุม UAV และแผนที่ 3 มิติ ของอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง ให้แก่ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ตอบสนองต่อภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของ อส. ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป