สกสว. ระดมผู้เชี่ยวชาญจัดเวทีเสวนา “ทิศทางการจัดการทรัพยากร ดิน-ป่า-น้ำ ภายใต้กฏหมายที่เปลี่ยนแปลง”

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 63  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดเวทีสัมมนา “ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้และน้ำ ภายใต้กฏหมายที่เปลี่ยนแปลง” โดยศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน ( Land Policy Study Forum ) ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

โอกาสนี้ รศ.ดร. เรณู สุขารมณ์ ผู้อำนวยการภารกิจการจัดการโครงการที่กำลังดำเนินการ สกสว. เปิดเผยว่า ปัจจุบันกฏหมายและนโยบายต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยกฏหมายและนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ล้วนมีผลต่อทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฏหมาย ทาง สกสว. โดยศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน (Land Policy Study Forum) จึงจัดให้มีการสัมมนาในวันนี้ เป็นการระดมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐในการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรน้ำ โดยบทบาทใหม่ของ สกสว. ในฐานะหน่วยงานจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะนำข้อมูลสรุปการสัมมนาในวันนี้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนด้านการวิจัยของประเทศต่อไป

ทางด้าน นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน จึงการศึกษาเกี่ยวก้บการปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วย 4 หลักการคือ 1. เป็นชุมชนเดิมในเขตป่าอนุรักษ์ 2. ไม่มีการจัดการที่ดินให้บุคคลภายนอกพื้นที่ 3. มีการกำหนดแนวเขตที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน 4. เป็นการให้สิทธิทำกิน ไม่ให้เอกสารสิทธิ์

นอกจากนี้ ภายในงานเสวนายังมีการนำเสนอกฏหมายและนโยบายต่างๆ เช่น กฏหมายเกี่ยวกับป่า ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าชุมชน ,กฏหมายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ, กฏหมายราชพัสดุ เป็นต้น ต่อจากนี้ทางคณะผู้ทำงานจะร่วมกันหารือถึงแนวทางการบูรณาการสร้างเครือข่ายผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกฏหมาย ดิน ป่าและน้ำ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรของชาติที่ฝังรากลึกมานาน