ปราจีนบุรีรณรงค์ลดการเผาพร้อมนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา คาดช่วยลดมลพิษทางอากาศได้

เมื่อวันนที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมจัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นและนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา ณ แปลงสาธิต ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

จังหวัดปราจีนบุรี ประสบปัญหาการเผาเศษซากพืช และวัสดุทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเตรียมพื้นที่ เพื่อเพาะปลูกข้าวในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป และการจัดการเก็บเกี่ยวอ้อย ทั้งนี้ จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวประมาณสี่แสนไร่ พื้นที่เพาะปลูกอ้อยประมาณสี่หมื่นไร่ ซึ่งเกษตรกรยังมีการเผาก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น ควัน เถ้า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรตระหนักถึงข้อเสียของการเผา และข้อดีของการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดงานรณรงค์ลดการเผา ที่ท้องถิ่น ร่วมกับการนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา ซึ่งอำเภอประจันตคามได้จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาการเผาในพื้นที่ และเสนอแนวทางการแก้ไข โดยใช้เครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับพื้นที่สำหรับการจัดงานในวันนี้มีการให้ความรู้เรื่อง ผลกระทบจากการเผา โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร โดย สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี การทำอาหารสัตว์จากเศษวัสดุทางการเกษตร โดย ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี และเทคนิคการแปรรูปเศษวัสดุการเกษตรเพื่อทำถ่านหุงต้ม โดย นายสงคราม ธรรมมะ ประธานศพก.เครือข่าย อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงการแสดงเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เหมาะสม โดยมีเกษตรกรผู้นำท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงานกว่า 150 ราย