นุกูล ใหม่เจริญ สร้างชีวิตใหม่ด้วยเกษตรทฤษฏีใหม่ บนแผ่นดินพระราชทานที่บางน้ำเปรี้ยว

“ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระราชทานที่ดินทำกินผืนนี้”

นางสาวนุกูล ใหม่เจริญ เกษตรกรแห่งอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สะท้อนความรู้สึกถึงการมีที่ดินทำกิน ในฐานะเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาผืนดินพระราชทานเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจากพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น 1 ใน 5 จังหวัด อันเป็นที่ตั้งของผืนดินพระราชทาน ที่ประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครนายก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่ดินของประเทศไทยภายใต้โครงการพัฒนาผืนดินพระราชทานเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการพร้อมทั้งขับเคลื่อนกิจกรรมสู่เกษตรกรที่อยู่ในผืนดินพระราชทาน เพื่อสืบสานพระปณิธานแผ่นดินของพ่อ

ปัจจุบันมีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินบนผืนดินพระราชทาน 3,264 ราย โดยทาง ส.ป.ก. ได้น้อมนำพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักการทรงงานมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และประยุกต์ใช้กับการพัฒนาพื้นที่ และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมุ่งหวังให้ทุกครอบครัวอยู่ดี กินดี อย่างพอเพียงอันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ

“ ทาง ส.ป.ก.ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือพัฒนาดีมาก มาให้องค์ความรู้แนวคิด สนับสนุนในทุกเรื่อง เพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นที่เน้นการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะเรื่องของเกษตรทฤษฏีใหม่ให้นำมาเข้ามาปรับใช้ เดิมนั้นที่ดิน 25 ไร่ที่ได้รับมานี้ จะเน้นการทำนาเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยการสนับสนุนของส.ป.ก.เราจึงมีการปรับรูปแบบมาเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มีทั้งการขุดบ่อน้ำ การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เพิ่มเติม ส่งผลให้ในวันนี้สภาพชีวิตครอบครัวของเราดีขึ้นกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก” พี่นุกูลกล่าว

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า การสร้างให้เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพอีกทั้งเป็นต้นแบบการพัฒนา นับเป็นเป้าหมายสำคัญของส.ป.ก.ที่เน้นการพัฒนาในทุกมิติ โดยน้อมนำศาสตร์พระ ราชา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 อาทิ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และแนวทางเกษตรวิชญาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินให้ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอ มีครอบครัวอบอุ่น และชุมชนเข้มแข็ง

สำหรับครอบครัวใหม่เจริญนั้นได้พลิกผืนดินพระราชทาน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 7/1 หมู่ที่ 13 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 08-1863-4639 ให้กลายเป็นสวนเกษตรทฤษฏีใหม่ที่แบ่งพื้นที่ออกเป็นการทำนา ทำแปลงผักแบบกางมุ้งแบบปลอดภัยจากสารพิษ เลี้ยงสัตว์ และสระน้ำ ที่นอกจากใช้เลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อบริโภคแล้ว ยังใช้น้ำในสระเพื่อทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

“แต่เดิมนั้นพ่อแม่ทำนาเพียงอย่างเดียว แต่มีความเสี่ยงมากในหลายๆด้าน แต่พอมารุ่นเราเข้ามาดูแลทั้งหมด จึงอยากทำอะไรใหม่ๆบ้าง ที่ไม่เหมือนเดิม เพราะเรามีใจรักในอาชีพการเกษตร อยากทำให้ประสบความสำเร็จ มีรายได้อย่างเพียงพอ พอดีทางส.ป.ก.ได้เข้ามาช่วยแนะนำจึงปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วน เริ่มแรกทีเดียวแบ่งพื้นที่มาเลี้ยงวัวก่อน”

พี่นุกูลกล่าวต่อไปว่า การทำเกษตรในมุมมองของเรานั้นจะเน้นให้ความสำคัญว่า ตลาดต้องการอะไร โดยมีทั้งจากการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ จากเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน และจากพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ จากนั้นจะลงมือทำอย่างไวเพื่อให้สามารถตอบสนองทันต่อความต้องการของตลาด ปรับเปลี่ยนมาหลายอาชีพเหมือนกัน กว่าจะลงตัวที่เกษตรทฤษฏีใหม่ในปัจจุบันนี้ ถือว่าเป็นรูปแบบที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ทุกรูปแบบ”

สำหรับรูปแบบการเกษตรในวันนี้ พี่นุกูลบอกว่า จะมีการทำนาเป็นหลัก โดยปีหนึ่งจะทำนา 2 ครั้ง โดยในช่วงข้าวนาปี จะปลูกข้าวพันธุ์ กข 49 ส่วนช่วงฤดูนาปรังจะปลูกข้าวหอมมะลิ และข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ โดยผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน จะนำไปจำหน่ายที่โรงสีภายในชุมชน และแบ่งพื้นที่อีกส่วนไว้เพื่อการปลูกผัก โดยเน้นเป็นการปลูกผักแบบกางมุ้ง ซึ่งช่วยทำให้สามารถทำผักปลอดสารพิษจำหน่ายได้ สำหรับในส่วนตลาดรองรับผลผลิต โดยเฉพาะผัก จะเน้นการจำหน่ายในพื้นที่ เช่น ตามตลาดนัดชุมชนของหมู่บ้าน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ ทำให้มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน

“ ตอนนี้เราเน้นการทำการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ อันเป็นเป้าหมายหลักในอนาคต โดยทาง ส.ป.ก. ได้เข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการไม่เผาตอซังข้าว และการไถกลบตอซัง รวมถึงเรื่องของการทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งช่วยลดต้นทุนลงไปได้มาก เพราะไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยเคมีเหมือนกับในอดีต ทุกสิ่งที่ส.ป.ก.ได้เข้ามาแนะนำนั้น เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของเรา”

พี่นุกูลกล่าวต่อไปว่า การได้ทำมาหากินบนผืนแผ่นดินพระราชทานแห่งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมาก เพราะได้อยู่บ้าน อยู่กับพ่อแม่ครอบครัว อีกทั้งเป็นผืนดินที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เรา สามารถอยู่ได้ด้วยความพอเพียงจนถึงทุกวันนี้” พี่นุกูลกล่าว

จากการผสมผสานระหว่างเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของที่ดินและการเข้ามาช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของส.ป.ก. จึงก่อให้เกิดความสำเร็จ และพี่นุกูลได้เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรต้นแบบที่ได้กลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเพื่อนเกษตรกรที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพของตนเอง ซึ่งหลายคนสามารถสร้างชีวิตใหม่ ก้าวพ้นจากความยากจนอย่างเห็นได้ชัดทั้งหมดนี้ คือ อีกหนึ่งการพัฒนา อันนำมาซึ่งการสร้างชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ของ นุกูล ใหม่เจริญ บนผืนดินพระราชทานที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราแห่งนี้

…………………………………………..

พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน, มติชนสุดสัปดาห์ และศิลปวัฒนธรรม ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่