เกษตรปราจีนฯ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมให้บริการทางการเกษตร

เมื่อเร็วๆ นี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นางจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 12 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกอารักขาพืช คลินิกข้าว คลินิกดิน คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกสภาเกษตร และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรกว่า 150 คน โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง