“สำนักสิ่งแวดล้อม” ชวนอบรมปลูกต้นไม้สำหรับประชาชน ฟรี !!!

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานสวนสาธารณะ ได้ดำเนินโครงการอบรมวิชาการเกษตรสำหรับประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ อีกทั้งสร้างเสริมทักษะด้านการเกษตรส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในปีนี้สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันความรู้ต่างๆ รวมถึงผู้นำเกษตรกรผู้ปฏิบัติงานจริงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจจำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1.หลักสูตรการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 21–23 เมษายน 2560 และรุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 28–30 เมษายน 2560
2.หลักสูตรการปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 20–22 พฤษภาคม 2560 รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 26–28 พฤษภาคม 2560
3.หลักสูตรศึกษาดูงานด้านพืชสมุนไพร ไม้ผลและไม้ประดับ ที่จังหวัดระยอง วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยผู้สมัครหลักสูตรที่ 3 จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 1 ก่อนเท่านั้น

ทั้งนี้ จะจัดอบรมระหว่างเวลา 09.00–16.00 น. ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี ผู้สนใจเข้ารับการอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครพร้อมยื่นเอกสารการสมัคร ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง 1 ใบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ ได้ที่ กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้ สำนักงานสวนสาธารณะ ชั้น 4 อาคารสำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกทม.2 (ดินแดง) โทร. 0 2246 0283, 0 2246 8541 (08.30–16.30 น.) หรือที่ www.facebook.com/publicparkbma หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bangkok.go.th/publicpark