เกษตรฯ แจงงบ ปี 64 รวม 113,980 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ด้าน ต่อสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 113,980.70 ล้านบาท ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบื้องต้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรวม 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ 31,867.60 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ประกอบด้วย ส่งเสริมการพัฒนาเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่น พัฒนาเกษตรปลอดภัย พัฒนาเกษตรชีวภาพ พัฒนาเกษตรแปรรูป ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ และส่งเสริมการจัดการระบบนิเวศเกษตร นอกจากนี้ ยังมีแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนแม่บทอื่นๆ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW และพัฒนา SME 2. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม งบประมาณ 3,207.25  ล้านบาท ได้แก่ บริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน สร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรในชุมชน และพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร 3. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 78,521.44 ล้านบาท ได้แก่ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำระบบกระจายน้ำและเชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน ปรับปรุงทางน้ำทางผันน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ บำรุงรักษางานชลประทาน เพื่อส่งน้ำ ระบายน้ำ 4. ด้านการสร้างการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ 43.78 ล้านบาท ได้แก่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร ผ่านศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center : NABC) และ 5. ด้านความมั่นคง งบประมาณ 340.63 ล้านบาท ได้แก่ โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมงและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชลประทาน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น 113,980.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4,867.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.46 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 25,210.41 ล้านบาท 2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นฐานในภารกิจตามกฎหมายของกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 33,235.08 ล้านบาท 3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) 46,854.25 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่แผนงานการบริหารจัดการน้ำ และแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ 4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 8,680.96 ล้านบาท งบประมาณเบื้องต้นดังกล่าว ได้บรรจุในร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวาระ 1, 2, 3 ต่อไป