มนัญญา เปิดงานครบรอบ 33 ปี วันสถาปนาสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด มุ่งส่งเสริมการออม สร้างธุรกิจเครือข่าย พัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิก

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดงาน ครบรอบ 33 ปี วันสถาปนาสหกรณ์อิสลาม “33 TAHUN KOPERASI” ณ สำนักงานสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี นายอาแว เจ๊ะมะ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโล่ห์ที่ระลึกงานครบรอบ 33 ปี วันสถาปนาสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด ให้กับผู้แทนหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ จำนวน 13 ราย และรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กว่าจะมาเป็นสหกรณ์ที่ปลอดดอกเบี้ย” โดย นายเด่น โต๊ะมีนา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และเป็นผู้ก่อตั้งสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด จากนั้น รมช.มนัญญาได้ร่วมพิธีเปิดมัสยิดในบริเวณสำนักงานสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด ที่สร้างจากเงินบริจาคของสมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไป และงบประมาณบางส่วนของสหกรณ์ฯ เพื่อให้สมาชิกที่มาติดต่อใช้บริการกับสหกรณ์ฯ และบุคคลอื่นๆ ได้ปฏิบัติศาสนกิจการทำละหมาด ทั้ง 5 เวลาด้วย

“ในโอกาสครบรอบ 33 ปี วันสถาปนาสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้คณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ ในการดำเนินงานด้านต่างๆ สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด เป็นสหกรณ์ที่ดำเนินงานด้วยความสามัคคี ความเอื้ออาทรต่อกัน ความตั้งใจจริงของคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถทำให้เกิดความสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยรักษาระดับราคาสินค้าและบริการ ช่วยเหลือสมาชิกและสังคม และรักษาคงไว้ซึ่งเงิน  ซะกาตสำหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม อีกทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม เป็นสหกรณ์แบบอย่างที่เน้นหลักชารีอะฮ์ สู่ธุรกิจเครือข่ายและมุ่งสู่สากลอย่างมั่นคง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลสมาชิกและเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป” รมช.มนัญญา กล่าว

สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2530 เป็นสหกรณ์ที่ดำเนินในรูปแบบธุรกิจอิสลามแห่งแรกในประเทศไทย เดิมชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานี จำกัด” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ได้เปลี่ยนประเภทเป็นสหกรณ์ประเภทบริการในนาม “สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด” ปัจจุบันมีสมาชิก 57,128 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทุนการดำเนินงาน 1,072 ล้านบาท สหกรณ์ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก ช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น โดยนำหลักการของศาสนาอิสลามบูรณาการกับหลักการสหกรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่เป็นไปตามหลักศาสนา ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินกิจการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิก ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพของสมาชิกผ่านรูปแบบสินเชื่อต่างๆ สหกรณ์ยังมีการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกผ่านระบบซะกาตที่ให้แก่บุคคลตามที่ศาสนากำหนดเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ รวมทั้งยังช่วยเหลือสังคมและชุมชนผ่านทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์เพื่อเป็นการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป