กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี มุ่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบัน สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปได้มองเห็นความสำคัญในเรื่องความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยของอาหารที่เพิ่มมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนั้นการที่ประชาชนบางส่วนถูกเลิกจ้างและให้ออกจากงาน ทำให้ประชาชนบางส่วนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อหันกลับไปทำเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องความมั่นคงด้านอาหารและตั้งใจผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษ มีใจรักในการผลิตและไม่ต้องการผลิตเพื่อหวังผลกำไรจนลืมใส่ใจนึกถึงสุขภาพของผู้บริโภคและของตนเอง จึงได้มีการรวมกลุ่มกันภายใต้ชื่อว่า “กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี” โดยทำการผลิตพืชและสัตว์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี จะมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ปริมาณผลผลิตของสมาชิกในกลุ่มแต่ละแปลง วางแผนการผลิต แนะนำสมาชิกใหม่ และการเพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งจะหมุนเวียนกันไปประชุมที่แปลงของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้ทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้น เยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานในแปลงของสมาชิก

ผลผลิตมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี ได้แก่ เห็ดสดและแปรรูป มะพร้าวน้ำหอม กล้วย ผักสวนครัวและผักสลัด ผลไม้ตามฤดูกาล เนื้อหมูสดและแปรรูป นมแพะไข่ไก่และไข่เป็ด สำหรับตลาดหลักที่สมาชิกในกลุ่มจะนำผลผลิตที่ได้ไปขาย คือ ตลาดสุขใจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แต่ผู้บริโภคที่สนใจผลผลิตของกลุ่มสามารถเข้าไปติดตามและสั่งซื้อสินค้าจากสมาชิกกลุ่มได้ที่เพจเฟซบุ๊ก “กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี” โดยทางสมาชิกกลุ่มจะเข้าไปประชาสัมพันธ์ผลผลิตและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี จึงนับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มตัวอย่างในการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จ โดยความร่วมมือของคนในชุมชนและการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปรับทิศทางของภาคเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารและความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งต้องมีเพียงพอและสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น