วศ. ลงพื้นที่พบ ผปก. เซรามิคลำปาง เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

12 พฤศจิกายน 2563 ณ หมู่บ้านเซรามิค OTOP อ.เกาะคา จ.ลำปาง นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานเซรามิคดั้งเดิม กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เข้าพบผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.ลำปาง โดย วศ. ได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาแก๊สและเพิ่มประสิทธิภาพการเผามาพัฒนากระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ

ซึ่งสามารถลดต้นทุนเชื้อเพลิงในการเผาได้ ร้อยละ 10-30 และลดการสูญเสียความร้อนหรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์เตา ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งให้ความสำคัญกับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปควบคู่กัน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภายในประเทศ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจติดตาม สอบถามความต้องการเพื่อที่จะนำปัญหาในแต่ละด้านไปวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ และนำมาปรับใช้แก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการต่อไป สำหรับผู้ประกอบการด้านเซรามิคที่ต้องการสอบถามข้อมูลการพัฒนาฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-201-7000