อว. เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย “เครื่องตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจเยี่ยมสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมมอบนโยบายและเยี่ยมชมนิทรรศผลงานวิจัยกว่า 70 ผลงาน ที่ตอบโจทย์รัฐบาล มุ่งพัฒนาภาคสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและภาคเกษตร


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจเยี่ยมสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเยี่ยมชมนิทรรศการงานตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อันเป็นผลการดำเนินงานการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม และกิจกรรมตามภารกิจของ วช. พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ วช. โดยมี ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วช. และคณะนักวิจัยให้การต้อนรับ

หลังเยี่ยมชมนิทรรศการและมอบนโยบายแก่ วช. แล้ว ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงเรื่องของขวัญปีใหม่ ที่ อว.จะมอบให้แก่คนไทย โดยในส่วนของ วช. นั้นจะมอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ (Dust Boy) จำนวน 500 เครื่อง เพื่อให้คนไทยได้รู้ว่าอากาศปลอดภัยหรือไม่ โดยจะติดตั้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศ

ด้าน ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ (Dust Boy) เป็นเครื่องวัดข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซ็นเซอร์ เชื่อมต่อข้อมูลด้วยระบบสถาปัตยกรรมเน็ตเวิร์กอัจฉริยะ สามารถวัดฝุ่น PM2.5 และ PM10 โดยเทคนิคการกระเจิงแสง (Light Scattering) เพื่อเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก

สำหรับนิทรรศการงานตามนโยบาย กระทรวง อว. จากการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมตามภารกิจของ วช. มีจัดแสดงกว่า 70 ผลงาน ภายใต้แพลตฟอร์มโจทย์ท้าทายทางสังคม ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ได้แก่ การเฝ้าระวังและเตือนภัยปัญหาหมอกควัน โดยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ Dustboy ในประเทศไทย ระยะที่ 3

กลุ่มสังคมสูงวัย ได้แก่ ระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ลำเลียงยาและเวชภัณฑ์ การติดตั้งและทดสอบระบบเตียงพลิกตะแคงอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมสมาร์ทเบดสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ กลุ่มสังคมคุณภาพและความมั่นคง ได้แก่ โครงการประเมินผลกระทบของโควิด-19 ต่อสังคมและเศรษฐกิจ ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง

-โครงการตามมติ ครม. โครงการอัญมณี เช่น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าอัญมณีเครื่องประดับจันทบูร

-โครงการจ้างงาน วช.อว, เช่น นวัตกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางด้านอาหาร เครื่องสำอางและเวชสำอาง ฯลฯ

-โครงการไม้มีค่า เช่น นวัตกรรมต้นแบบการปลูกป่าแบบบูรณาการเพื่อสร้างแหล่งอาหาร ฯลฯ

-โครงการความร่วมมือะหว่าง วช. และ กอ.รมน. เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวโพดสด ด้วยอัตลักษณ์ชุมชน

-โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ เช่น การผลิตองุ่นไชน์มักแคทเชิงพาณิชย์ ฯลฯ

-นิทรศการศาสตร์และศิลป์ เช่น การออกแบบลูกไม้เซรามิกจากเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7

-ผลงานวิจัยชุมชน การจัดการ GAP ของทุเรียนจังหวัดกาญจนบุรี ฯลฯ

-การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดและช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย