กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งด่วน กำชับเจ้าหน้าที่ เน้นย้ำเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดโรค COVID-19

กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งด่วน เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่และได้แพร่กระจายไปในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้น จึงขอย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์แบบมีการระบาดในประเทศในวงกว้าง และตามหนังสือที่ กษ.1001/ว 1792 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง เน้นย้ำให้เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนา การให้บริการการเกษตร ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้น โดยให้มีการลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะระหว่างบุคคล และจัดอาหารชุดเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งให้พิจารณาปรับกิจกรรมให้เหมาะสม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับบุคคลและสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด ขอให้รายงานข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ด้วย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

กรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังพบผู้ติดเชื้ออีกจำนวนหนึ่งในหลายจังหวัด ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาให้บุคลากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการตามมาตรการรัฐบาลโดย Work From Home จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 และให้สำรวจบุคลากรว่ามีบุคคลใดได้เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2563 หรือไม่ หากมีให้ Work From Home เพื่อสังเกตอาการที่บ้านจนครบ 14 วัน นับตั้งแต่วันลงไปในพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ตาม Timeline ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือกระทรวงสาธารณสุขประกาศ โดยขอให้เจ้าหน้าที่รายงานข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ @233ewjbz เพื่อกรมส่งเสริมการเกษตร จะได้รวบรวมแจ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป 2. ให้ทุกหน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรมให้บริการทั้งในสถานที่ทำงานและนอกสถานที่ กำหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 3. กำชับให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 4. วางแผนการให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work From Home) ปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuty Plan : BCP) โดยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานอนุมัติ งานอนุญาต และงานบริการ 5. ให้ทุกหน่วยงานกำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคระบาดจังหวัดใกล้เคียง เช่น สมุทรสงคราม นครปฐม เป็นต้น หรือจังหวัดอื่นๆ ตามสถานการณ์ และให้เน้นย้ำการดำเนินการตามข้อสั่งการข้อ 1-4 ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติและดำเนินการตามมาตรการในพื้นที่และข้อกำหนดของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย “ผมขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมมือกันปฎิบัติตามมาตรการ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก เพื่อให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตไปได้ครับ” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว