ซี. พี. เวียดนาม เปิดคอมเพล็กซ์ผลิตไก่ครบวงจร ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท ซี. พี. เวียดนามคอร์ปอเรชั่น หรือ ซี. พี. เวียดนาม เปิดโครงการคอมเพล็กซ์โรงงาน CPV Food Binh Phuoc ผลิตไก่ครบวงจร ทั้งอาหารสัตว์ ฟาร์ม และอาหารแปรรูปอย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดบิ่นห์เฟื้อก ทางตอนใต้ของเวียดนามโดยเป็นโครงการเลี้ยงไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการส่งออก แห่งแรกของเวียดนาม และมีขนาดใหญ่ รวมถึงทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตอาหารของประเทศเวียดนาม ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับระดับโลก

โครงการคอมเพล็กซ์ มีเป้าหมายการผลิตไก่เนื้อ 50 ล้านตัว/ปี ในเฟสแรก (ตั้งแต่ปี 2019-2023) ส่วนเฟสที่ 2 (ตั้งแต่ 2023 เป็นต้นไป) จะเพิ่มกำลังการผลิตขื้นเป็น 100 ล้านตัว/ปี

พิธีเปิดโครงการคอมเพล็กซ์โรงงาน CPV Food ได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งห์ (Truong Hoa Binh) พร้อมด้วยผู้นำกระทรวงต่างๆ ผู้นำของจังหวัดบิ่นห์เฟื้อก พนักงานซี. พี. เวียดนาม รวมถึงคู่ค้า และลูกค้า เข้าร่วมงาน

โครงการเลี้ยงไก่แปรรูปครบวงจรเพื่อการส่งออก CPV FOOD Binh Phuoc ใช้งบประมาณลงทุน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในประเทศเวียดนาม สู่การเป็นผู้ผลิตอาหารระดับโลก ด้วยผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป และตะวันออกกลาง ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะนำเงินเข้าสู่ประเทศเวียดนามประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อ ปี ในเฟสที่ 1 และ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อ ปี ในเฟสที่ 2

นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี – กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี. พี. เวียดนามคอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า “ซี. พี. เวียดนามเข้าลงทุนในเวียดนามเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี จึงเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงนโยบายมหภาคของรัฐบาลเวียดนามในการส่งเสริมเวียดนามให้เป็นประเทศที่ผลิตอาหารได้มาตรฐานสากล

“ด้วยความสำเร็จ และประสบการณ์ในการส่งออกสัตว์ปีกของซีพีเอฟ เราจึงกำหนดพันธกิจของโครงการเลี้ยงไก่แปรรูปครบวงจรเพื่อการส่งออกจากเวียดนาม นั่นคือ การยกระดับคุณภาพอาหาร เพื่อนำเวียดนามไปสู่การเป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกชั้นนำของโลก” นายมนตรี กล่าว

ผลิตภัณฑ์ที่มาจากคอมเพล็กซ์โรงงานนี้ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมดตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นทางของวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นต้น ด้วยการดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ซึ่งในเฟสที่ 1 ได้ดำเนินการใน 6 อำเภอในจังหวัด Binh Phuoc ได้แก่ เมือง Dong Xoai เมือง Binh Long อำเภอ Dong Phu อำเภอ Chon Thanh อำเภอ Hon Quan อำเภอ Bu Dang ซึ่งทั้งหมดได้รับการรับรองจากองค์กรโรคระบาดสัตว์โลก (OIE)  ให้เป็นเขตปลอดโรคแห่งแรกของประเทศ โดยในแต่ละท้องที่ บริษัท ได้สร้างระบบโรงเรือนตามมาตรฐานขององค์กรสัตวแพทย์โลก เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกและอหิวาตกโรค

ซี.พี. เวียดนาม ยังให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การผลิตและการแปรรูปที่ปลอดภัย ปลอดโรค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0, ปัญญาประดิษฐ์ AI รวมถึง Big Data เป็นต้น ในการควบคุมและบริหารจัดการด้านการปศุสัตว์ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สร้างความสามารถในการแข่งขัน สู่การพัฒนาปศุสัตว์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ โครงการยังส่งผลดีแก่เกษตรกรในพื้นที่ เช่น การสร้างงานมากกว่า 3,000 อัตรา

บริษัทยังได้ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการป้องกันโรคฟรี เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของชุมชน รวมถึงอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการ สัตวแพทย์ สร้างความตระหนักในเรื่องโรคในสัตว์ให้กับเกษตรกร และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่

“ด้วยประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร และการส่งออกเนื้อสัตว์ปีก เราได้กลั่นกรองความสำเร็จเพื่อนำมาใช้ในโครงการนี้ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกมาใช้ ในจังหวัดบิ่นห์เฟื้อก ประเทศเวียดนาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจได้ว่าเวียดนามสามารถส่งออกไก่ ด้วยกระบวนการที่ทันสมัย และคุณภาพตรงตามมาตรฐานการส่งออกไปยังทุกประเทศทั่วโลก แม้แต่ตลาดที่มีมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุด เช่น ยุโรป และญี่ปุ่น” นายมนตรี กล่าว