สอศ. พัฒนาหลักสูตรเกษตร ยุค 4.0 ผลิต ‘สมาร์ทฟาร์มเมอร์-นักเคมีภัณฑ์’ คุมขายปุ๋ย

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงแนวทางการผลิตกำลังคนด้านการเกษตรรองรับ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลว่า นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ. ได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) วิเคราะห์หลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ดิจิตอล เทคโนโลยีนวัตกรรม หรือใช้จีพีเอสสำหรับอ่านภาพถ่ายทางอากาศ เป็นต้น มาจัดการเรียนการสอน เนื่องจากผู้มาเรียนสาขาเกษตรในอนาคตจะต้องมีความสามารถในการเป็นนักบริหารจัดการฟาร์ม เป็นนักคิดวิเคราะห์ธาตุอาหาร ดิน ปุ๋ย สารเคมี สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และการตลาดได้ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือการทำเกษตรกรรมที่สมบูรณ์แบบ หรือ Smart Farmer นั้นเอง

การพัฒนาหลักสูตรนั้น ยังรวมถึงอาชีพใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการในอนาคตด้วย เช่น นักเคมีภัณฑ์การเกษตร เนื่องจากปัจจุบันร้านขายเคมีเกษตรยังไม่ได้มีการควบคุมเหมือนร้านขายยาที่มีเภสัชกรควบคุม ดังนั้น เราอาจจำเป็นต้องผลิตกำลังคนด้านนี้ และกำหนดกฎหมายควบคุมขึ้นมารองรับ พร้อมจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนจะต้องเน้นการเรียนเคมีชีวะ เพื่อผลิตกำลังคนทำหน้าที่ควบคุมการจำหน่ายเคมีภัณฑ์และปุ๋ยต่างๆ ของร้านเคมีภัณฑ์ให้อยู่ในปริมาณที่ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ว่าซื้อไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เพราะเคมีภัณฑ์บางชนิดสามารถนำไปเป็นส่วนผสมในการประกอบวัตถุระเบิดได้

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ผลผลิตภายในส่วนหรือฟาร์มของเกษตรกร รวมถึงให้คำแนะนำเกษตรกรว่าควรใช้เคมีภัณฑ์ชนิดไหน ปริมาณเท่าไหร่ และระยะเวลาเท่าใด จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ประชาชนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด