ชป. ร่วมส่งความสุขให้กับคนไทย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 หน่วยงานภาครัฐมีกิจกรรมส่งความสุขให้กับคนไทยมากมาย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข มอบของขวัญปีใหม่ 2564 “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” คือ อสม.หมอประจำตัว หมอสาธารณสุข และหมอครอบครัว “ดูแลใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เพิ่มความครอบคลุมให้ได้รับบริการต่อเนื่อง ลดการเดินทาง ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็มีโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” จำแนกเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่

1.มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง ประชาชน และเกษตรกรได้รับประโยชน์ 1,776,595 คน เช่น การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้กับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ช้อปวิถีใหม่ ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน

2.เพิ่มพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าเกษตร ราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ ประชาชนและเกษตรกรได้รับประโยชน์ 7,905 คน เช่น การจัดหาสินค้าดีมีคุณภาพ เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร

3.ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ (1) การเปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เช่น ศูนย์วิจัยข้าว แม่ฮ่องสอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (2) การเปิดสถานที่ให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการ เช่น สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ กทม. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก

ด้าน กรมชลประทาน มอบของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกรไทยทั่วประเทศ มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียงภายใต้นโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกิจกรรม “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564” โดยโครงการชลประทานในหลายพื้นที่ได้ส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและระบายน้ำ  และโครงการปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ดังนี้

สำนักงานชลประทานที่ 2  ส่งมอบงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลู่บ้านผาแมว อ.แม่ทะ และ ฝายใหม่แม่สุกหนองกอกพร้อมระบบส่งน้ำ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง, ฝายทุ่งอีแจ้พร้อมระบบส่งน้ำ อ.ภูซาง จ.พะเยา ,  อ่างเก็บน้ำห้วยหลาม อ.ท่าวังผา และอ่างเก็บน้ำห้วยท่าง อ.ปัว จ.น่าน, สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านแม่พุงเหนือ อ.ป่าแดด และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร ส่งมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านคลองหนองดง ให้กับ อบต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ซ่อมแซมคันคลอง ระยะทาง 5.872 กิโลเมตร ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่งมอบโครงการแก้มลิงกุดอ้อ พร้อมอาคารประกอบ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สามารถเพิ่มความจุน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติบึงกุดอ้อ ได้อีก 0.41 ล้าน ลบ.ม. ส่งมอบอาคารท่อลอดรับน้ำ จำนวน 10 แห่ง และงานถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ปริมาณ 2,928 ลบ.ม. ให้แก่อบต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

สำนักงานชลประทานที่ 7 ส่งมอบฝายห้วยยาง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม และส่งมอบฝายห้วยทราย พื้นที่รับประโยชน์ 825 ไร่ ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ดำเนินการปรับปรุงคันคลอง ซ่อมแซมคอนกรีตดาด LMC – 1R-9R กม. 1+300 โครงการอาคารบังคับน้ำคลองใหญ่ ณ ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

สำนักงานชลประทานที่ 14  ส่งมอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ให้กับ อบต. รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร, ส่งมอบโครงการฝายทดน้ำห้วยตะแกละ พื้นที่รับประโยชน์ 275 ไร่ ให้กับสำนักงานเทศบาล ต.ท่าแล้ง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี, ส่งมอบโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านบางสีกิ้ม พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ให้กับ อบต. ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง, ส่งมอบโครงการฝายคลองน้ำรั่วพร้อมระบบส่งน้ำ ให้กับ อบต.ละอุ่นเหนือ ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง         

สำนักงานชลประทานที่ 15  โดยโครงการชลประทานพังงา ส่งมอบทำนบดินบางเตยพร้อมระบบส่งน้ำให้แก่ อบต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา, โครงการชลประทานกระบี่ ส่งมอบโครงการฝายบ้านสะท้อนกลวง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่, โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีส่งมอบโครงการฝายบ้านแม่ทะล่างและโครงการแก้มลิงสำนักสงฆ์แม่ทะล่าง พร้อมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกบริเวณหัวงานโครงการให้แก่ อบต.ประสงค์ จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานชลประทานที่ 16  โดยโครงการชลประทานสตูล ส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านผัง 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับ อบต. นิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ำจากคลองละงู พร้อมระบบปั๊มน้ำจากแหล่งน้ำดิบ ก่อสร้างโรงกรองน้ำดิบ ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างหอถังสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 50 กิโลวัตต์ จำนวน 2 แห่ง ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ จำนวน 8 สาย นอกจากนี้ ยังดำเนินการปรับปรุงคันคลอง เป็นแบบ PARA ASPHALT CONCRETE จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย  LMC (ท่าแพร) ช่วงกิโลเมตร 0+000 – 2+920 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC (ท่าแพร) ช่วงกิโลเมตร 2+500–5+200 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล และปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-1L-LMC (ท่าแพร) ช่วงกิโลเมตร 10+000 ถึง 12+000 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล

สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่งมอบสุขปีใหม่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3 โครงการ และการปรับปรุงคันคลอง จำนวน 29 โครงการ ตัวอย่างเช่น โครงการชลประทานปัตตานีส่งมอบพนังกั้นน้ำบ้านท่าช้างระยะ 2 อ.ไม้แก่น และส่งมอบคันกั้นน้ำบ้านตือระ อ.ยะหริ่ง,บำรุงรักษาคลองระบายน้ำสายซอยโครงการชลประทานปัตตานี ระยะทาง 10 กิโลเมตร ขุดลอกตะกอนดินตะกอนทรายคลองระบายน้ำสายซอยของโรงสูบน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปะนาเระ, บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ 5 สาย พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ถางป่าบริเวณแนวคันคลอง สายใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปะนาเระ, งานขุดลอกคลองระบายน้ำ อ.ปะนาเระ อ.หนองจิก อ.มายอ อ.โคกโพธิ์ อ.ยะรัง อ.ยะหริ่ง อ.แม่ลาน และ อ.ตากใบ จ.ปัตตานี, โครงการชลประทานนราธิวาส ปรับปรุงคันคลองบ้านร่มเย็น และคลองศูนย์ราชการ ป้องกันน้ำท่วม อ.เมือง จ.นราธิวาส

สำนักเครื่องจักรกล  ปรับปรุงคันคลองและกำจัดวัชพืชคลองชลประทาน ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด,  ปรับปรุงแก้มลิงและกำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, ปรับปรุงคันคลอง ถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ยมฝั่งขวา อ.สอง จ.แพร่, กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรบริเวณลำน้ำพอง และลำห้วยเสือเต้น จ.ขอนแก่น, ปรับปรุงคันคลองและกำจัดวัชพืช ในพื้นที่จ.นครราชสีมา, จ.เพชรบุรี และจ.นครปฐม

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง ส่งมอบระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (บางส่วน) โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) อ.แม่พริก จ.ลำปาง ให้แก่โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง เพื่อส่งน้ำให้แก่เกษตรกร, โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชื่น พร้อมระบบส่งน้ำ อ.เวียงสา ให้แก่โครงการชลประทานจังหวัดน่าน เพื่อส่งน้ำให้แก่เกษตรกร, โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ให้แก่โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง, ส่งมอบประตูระบายน้ำแม่ห่างและร่องลึก ต.หนองหลวง อ.เวียงชัย และประตูระบายน้ำร่องลึก ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

นอกจากภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) ของประเทศ ที่กรมชลประทานมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการแล้ว ในห้วงเวลาแห่งความสุขเทศกาลปีใหม่ 2564 กรมชลประทาน ยังมีความตั้งใจส่งมอบสิ่งดีให้กับประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล ในโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและระบายน้ำ และโครงการปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน จำนวน 75  แห่ง เพื่อให้เกษตรกรไทยทั่วประเทศ ได้มีแหล่งน้ำชลประทานสำหรับพัฒนาอาชีพ ให้มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน