เปิดแล้ว … Maejo Open Farm 2021 : Online เที่ยวปลอดภัยแบบ New Normal

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Maejo Open Farm 2021 : Online ซึ่งเป็นการเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ Online ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal พักผ่อนหย่อนใจ ได้ความรู้ ในบรรยากาศสไตล์ฟาร์ม พบกับ 8 ฐานเรียนรู้ไฮไลท์ ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2564 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ Maejo University  พร้อมทั้งให้สิทธิ์รับโควตาพิเศษสำหรับนักเรียนที่สมัครผ่านการลงทะเบียนเที่ยวชมงานออนไลน์ทาง www.openfarm.mju.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย มีอายุมากว่า 85 ปี ได้สะสมองค์ความรู้มากมายที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือ Maejo Open Farm 2021: Online ในวันนี้ จึงเป็นมิติใหม่ที่มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่กิจกรรมเด่น รูปแบบออนไลน์ เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้นักเรียน และสถานศึกษาได้รู้จัก มีความเข้าใจอันดีต่อมหาวิทยาลัย และยังเป็นผลดีต่อการพิจารณาตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพิ่มขึ้นอีกด้วย อีกทั้งยังได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็น Land Mark ใหม่ของเชียงใหม่ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สาธารณชนในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่รวมกันดำเนินการ รวมถึงคณะสื่อมวลชน ที่คอยสนับสนุนและเป็นสื่อกลางให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จด้วยดี”

รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “โครง   การนี้ฯ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ให้น่าสนใจ สวยงาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ รองรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้ามาเยี่ยมชม พักผ่อนหย่อนใจ จัดเป็น Land Mark และจุด Check In แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย ได้แบ่งพื้นที่การจัดงานเป็น 2 โซน คือ โซนภายในมหาวิทยาลัย และ โซนฟาร์มมหาวิทยาลัยบนเนื้อที่กว่าพันไร่ ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ได้ปรับให้เป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal เข้ามาท่องเที่ยวแบบ Online มี 8 ฐานเรียนรู้ ไฮไลท์ที่ต้องชม รวมถึงแปลงปลูกผักแลกค่าเทอมของนักศึกษาซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษาที่สนใจในการทำการเกษตร และหารายได้ระหว่างเรียน ทั้งนี้ ยังได้ให้สิทธิ์โควตาเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียนที่สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ของงานอีกด้วย

ฐานเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย มี 3 ฐาน ได้แก่ ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ หัวใจคนก้าวหน้า ฐานเกษตรล้านนา วิถีแห่งธรรม และฐานนวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

ฐานเรียนรู้บนพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย มี 5 ฐาน ได้แก่ ฐานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ ฐานพรรณไม้หลากสีสัน แห่งทุ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฐาน Amazing 2 ชีวภัณฑ์ระดับโลก ฐานแปลงกัญชาเพื่อรักษาโรค ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ฐานความงดงามแห่งพืชผัก

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด