ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข

การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานพระปณิธาน ทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ของกลุ่มทอผ้าอำเภอคอนสวรรค์

นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ, ผอ.กลุ่มงานประสานฯ และนักการตลาดรุ่นใหม่ ร่วมต้อนรับ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองบัวเพวัง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมัดหมี่ทอผ้าและแปรรูปผ้าตำบลบ้านโสก และร้านพรเสน่ห์ผ้ามัดหมี่ อำเภอคอนสวรรค์

โดยมี นายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์ นางจรัสพร บุญเงิน พัฒนาการอำเภอคอนสวรรค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ พร้อมด้วยกลุ่มทอผ้าอำเภอคอนสวรรค์ นำเยี่ยมชมกิจกรรมดังนี้

เยี่ยมชมการมัดหมี่ และการทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ที่กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองบัวเพวัง ได้ให้สมาชิกกลุ่ม จำนวน 6 คน ดำเนินการมัดหมี่ และทอผ้าลายพระราชทาน

เยี่ยมชมการถอดแบบผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมัดหมี่ทอผ้าและแปรรูปผ้าตำบลบ้านโสก โดยให้ความสำคัญในการถอดแบบลายผ้าเป็นหัวใจหลักในการได้ลายที่ถูกต้องแม่นยำ โดยได้ให้สมาชิกกลุ่มมัดหมี่และทอผ้าลายพระราชทาน และกลุ่มฯ พร้อมที่จะสอนการมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ให้แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้า ในพื้นที่ 16 อำเภอ ของจังหวัดชัยภูมิ

เยี่ยมชมการถอดแบบลายผ้าและการมัดหมี่ ของร้านกระจายสินค้าประเภทผ้าทอมัดหมี่ ร้านพรเสน่ห์ ตำบลบ้านโสก

ทั้งนี้ จังหวัดชัยภูมิ ได้น้อมนำแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงประทานแก่ประชาชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิคสามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ เพื่อให้ผู้ที่มีฝีมือในเชิงช่างศิลปะ หัตถกรรม กลุ่มทอผ้านำไปเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย ตามแบบเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ดังดำริของพระองค์ที่ว่า “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้คำแนะนำและมอบแนวทางการดำเนินงานแก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป และจังหวัดชัยภูมิจะดำเนินการจัดอบรมการมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ให้แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้มีการขยายผลการทอผ้าลายพระราชทาน

ณ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองบัวเพวัง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าและแปรรูปผ้าตำบลบ้านโสก, ร้านพรเสน่ห์ผ้ามัดหมี่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ