มกอช. จับมือ พาณิชย์ จัดทำแผน Quick Win ยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารไทยสู่มาตรฐาน ตอบโจทย์เทรนด์โลก ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

นายพิศาล กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ภายใต้คณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต 4 คณะ รวมทั้ง พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ของแต่ละคณะ ได้แก่ คณะอนุการขับเคลื่อนการสร้างข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด

ทั้งนี้ มกอช. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนในคณะอนุการขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ โดยมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานอนุกรรมการร่วมกับ เลขาธิการ มกอช. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งการจัดทำแผนงานนำร่อง (Quick Win) ภายใต้วิสัยทัศน์ “สินค้าเกษตรไทย ได้คุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขับเคลื่อนไทยสู่ครัวโลก” และพันธกิจ “สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับในสินค้าเกษตรและอาหารไทย”

โดยมีแนวทางการดำเนินงาน 3 รูปแบบ คือ 1. ยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารไทยไปสู่ระดับมาตรฐานพื้นฐานตามที่ตลาดต้องการ เช่น Food Safety ,GAP ,GMP เป็นต้น 2. พัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรและอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานพื้นฐานแล้วไปสู่มาตรฐานระดับสูงสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น Organic, GI, Sustainable, Fair Trade เป็นต้น 3. สร้าง พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารไทยเป็นสินค้านำเทรนด์ตลาด โดยเฉพาะสินค้าประเภท Functional Foods อาหารควบคุมผู้บริโภคเพื่อตอบโจทย์ในตลาด Niche Market

เลขาธิการ มกอช. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป ในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมโยง ความต้องการของตลาด กับสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ภายใต้หลักการของยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” กำหนดตลาดเป้าหมายไว้ 5 กลุ่ม ในเบื้องต้นคือ เอเชีย อเมริกาเหนือ ยุโรป โอนีเชีย และตะวันออกกลาง เพื่อสร้างให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ด้วยการพิจารณาจัดทำสินค้า “Quick Win”