วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทยอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งครบวงจร

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งครบวงจร แหล่งสร้างรายได้เสริมชาวสวนยาง วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งโพรงอย่างครบจงจร ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรหรือผู้สนใจได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงผึ้งโพรงตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกของการต่อโรง การดูแล การเก็บและรวบรวมน้ำผึ้งให้ถูกต้องและได้มาตรฐาน ไปจนถึงการแปรรูป สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ

นายอมรชัย บุญจันทร์ ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย อำเภอนาบอน กล่าวว่า เมื่อก่อนเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ ยางพารา แต่ด้วยสถานการณ์ราคาที่มีความผันผวน ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอน จำเป็นต้องหาอาชีพเสริม บางรายก็ปลูกพืชแซมสวนยาง เลี้ยงปศุสัตว์ แต่ก็มีเกษตรกรบางส่วนที่เลี้ยงผึ้งในสวนยางพาราอยู่แล้ว พอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ต่างๆ

จึงได้รวมตัวเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอนาบอน จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย ตั้งแต่ ปี 2561 และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทางกลุ่มได้นำความรู้ที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาพัฒนาทักษะการเลี้ยงและการจัดการผึ้งโพรงให้ได้คุณภาพมาตรฐาน มีการเก็บและรวบรวมผลผลิตน้ำผึ้งจากสมาชิก เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำหน่าย ได้แก่ น้ำผึ้งโพรงนาบอน จำหน่ายราคา 300-500 บาท ลิปสติกจากไขผึ้งแท้บริสุทธิ์ ราคา 200 บาท สบู่ ราคา 35 บาท โลชั่น ราคา 100 บาท และไขผึ้งฟีโรโมนผึ้งแท้สำหรับล่อผึ้งมาเลี้ยง จำหน่ายในราคา 100 บาท

ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มจะช่วยกันแปรรูปผลผลิตเพื่อจำหน่ายในพื้นที่และต่างจังหวัด มีการออกบู๊ธโปรโมตสินค้าตามงานต่างๆ และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพจเฟซบุ๊ก วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย อำเภอนาบอน หรือที่ www.beehoneynabon.com ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อผู้จัดการฝ่ายการตลาด โทร. 083-508+4769

“ขณะนี้ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 4 ทางคณะกรรมการมีแผนในการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อระดมทุนนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จำหน่ายต่อไป เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น” นายอมรชัย กล่าว

นอกจากนี้ ทางกลุ่มฯ ยังได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรทั้งในพื้นที่อำเภอนาบอนหรือต่างถิ่นได้เข้ามาศึกษาดูงานในส่วนของการเลี้ยงผึ้ง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งครบวงจร ทั้ง process ตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงผึ้ง การเก็บน้ำผึ้ง การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกษตรกรที่มาดูงานที่นี่สามารถนำความรู้กลับไปปฏิบัติได้จริง สร้างเป็นอาชีพเสริมได้เลย

ด้าน นายบุญตัน เรืองสังข์ ผู้จัดการแปลงใหญ่ กล่าวเสริมว่า วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย อำเภอนาบอน มีวิสัยทัศน์องค์กรที่ว่า “ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทนช่วยพัฒนาตนมุ่งเกิดผลทางสังคม” ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการบริหารกลุ่มมีนโยบายการทำงานอยู่ 4 ด้านหลักๆ คือ

1.ความสุขพี่น้องเกษตรกร ลดปลดหนี้

2. เน้นสวัสดิการ

3. พัฒนามาตรฐานการผลิตและพัฒนาฐานการเรียนรู้ และ

4. นำตลาดสู่สากล”

นายบุญตัน ในฐานะผู้จัดการก็พยายามบริหารจัดการทำงานแต่ละนโยบายให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น ยกระดับมาตรฐานการผลิต ออกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ควบคู่กับหาตลาดใหม่ๆ จะได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้มากขึ้น สมาชิกได้รับผลตอบแทนหรือสวัสดิการที่ดีขึ้น เป็นต้น

ซึ่งทุกฝ่ายทั้งคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มต้องร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างจริงจัง มีความเชื่อมั่นไว้ใจซึ่งกันและกัน ถึงจะไปสู่เป้าหมายอย่างที่ตั้งใจ เกษตรกรหรือผู้สนใจที่กำลังมองหาอาชีพเสริม สามารถไปเรียนรู้หาประสบการณ์ตรงได้ที่ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเกษตรกรไทย มองหาแบรนด์ “น้ำผึ้งโพรงนาบอน” รับรองไม่ผิดหวัง