ศักดิ์ดา เขตกลาง เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำนา ประจำปี 2564 คนร้อยเอ็ด

คุณศักดิ์ดา เขตกลาง เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำนา เกิดวันที่ 4 ตุลาคม 2517 อายุ 45 ปี ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 35 บ้านยางโทน หมู่ที่ 7 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย สถานภาพสมรส คู่สมรสชื่อ คุณจุไรรัตน์ เขตกลาง มีบุตร 2 คน เป็นหญิง 1 คน ชาย 1 คน การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

คุณศักดา และ คุณจุไรรัตน์ เขตกลาง

คุณศักดิ์ดา เขตกลาง จากชีวิตชาวนา การศึกษาปริญญาตรี ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ในการทำนาพื้นที่แห้งแล้งดินเลว จากนาดำสู่การทำนาหยอดข้าวแห้งคอยฝน การใช้น้ำใต้ดิน ผสมผสานกับเครื่องเกี่ยวนวด การคัดเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้เอง เอาธรรมชาติชนะธรรมชาติ การใช้แหนแดงเป็นพืชสดอินทรีย์ การแปรรูปผลผลิตข้าวเป็นข้าวเกรียบ นี่คือศูนย์กลางการเกษตรอินทรีย์ จากผลผลิตต่ำสุด 300-400 กิโลกรัม ต่อไร่ ขึ้นเป็น 500 กิโลกรัม ต่อไร่ เป็นข้าวจากการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) เป็นข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองจากกรมการข้าว ปลูกข้าวหอมมะลิ 12 ไร่ ข้าวเหนียวลืมผัว ข้าว กข 6 อย่างละ 3 ไร่ ข้าวเหนียวดำ กข 83 จำนวน 4 ไร่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ การผลิตข้าวที่นี่ ไม่ส่งโรงสีข้าวทั้งหมด แปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงขายหน้าฟาร์ม ตลาดนัดชุมชน ออกบู๊ธของหน่วยงานราชการและเอกชน โรงพยาบาล ตลาดออนไลน์

ต้อนรับคณะดูงาน
ดำนา

คุณศักดิ์ดา ยอดนักสู้ลูกชาวนา มีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer, โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กรมส่งเสริมการเกษตร, ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ใบประกาศนียบัตรรับรองการ ผ่านประเมิน เป็นผู้ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ GAP พืช และผ่านการประเมินความพร้อมเบื้องต้น ชนิดพืชข้าวเจ้าไวแสง ขาวดอกมะลิ 105 หรือข้าวหอมมะลิกรมส่งเสริมการเกษตร, ใบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนา ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2561, ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมด้านองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ให้มีคุณภาพปี 2561 หลักสูตรการตรวจรับรอง GAP, ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการประเมินเป็นเกษตรกร Smart Farmer กรมส่งเสริมการเกษตร, เครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์ คนรักถิ่น “ฟาร์มยางโทน”, ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าวเปลือก ขอบข่าย การผลิตข้าวเปลือกเพื่อใช้รับประทาน และแปรรูป ประเภทข้าวหอม ปี 2561 กรมการข้าว

แหนแดงในนาข้าว

คุณศักดิ์ดา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำนา ประจำปี 2564 ความภาคภูมิใจที่เป็นคนร้อยเอ็ด ถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (084) 734-1807