สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พาเกษตรกรฝ่าวิกฤตโควิด go online

นายรัตนะ สวามีชัย

นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) หลักสูตร “ฝ่าวิกฤตโควิด ธุรกิจเกษตร go online” ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งนี้ เนื่องจากสภาเกษตรกรแห่งชาติได้พบปัญหาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้สำรวจปัญหาและความต้องการจากองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวน 6,000 กลุ่ม ว่าได้รับผลกระทบและต้องการแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไร จากนั้นได้ทำการคัดเลือกองค์กรเกษตรกรที่มีความต้องการพัฒนาการจำหน่ายสินค้าเกษตรในระบบออนไลน์ เช่น ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดผ่าน Facebook Line แพลตฟอร์ม (Platform)ต่างๆ เป็นต้น แล้วประสานไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยมีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรื่องดังกล่าว จึงนำสู่ความร่วมมือจัดอบรมระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ให้กับองค์กรเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจำหน่ายสินค้าเกษตรทางออนไลน์ด้วย Facebook จำนวน 100 กลุ่มแรก แยกเป็น องค์กรเกษตรกร จากภาคใต้ 21 กลุ่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 กลุ่ม ภาคเหนือ 26 กลุ่ม และภาคกลาง 25 กลุ่ม

ในการอบรมหลักสูตร “ฝ่าวิกฤตโควิด ธุรกิจเกษตร go online” ครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการชี้ให้เกษตรกรเห็นความจำเป็น สำคัญของการทำตลาดออนไลน์ จากนั้น นายสันติพงษ์ วงค์ทะเนตร ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เสวนาแนะนำบทบาทการสนับสนุนความต้องการของเกษตรกรตาม   นโนบายรัฐบาล เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด และ นายสรยุทธ อังคณานุกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน E-Commerce จากภาคเอกชน ได้สนทนา “เปิดโลกออนไลน์ บน Social Media” / เทคนิคการทำตลาดผ่าน Facebook กับเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ตั้งแต่ 09.00-16.00 น. ซึ่งการเข้าร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และอยู่ในระบบการอบรมหลักสูตรดังกล่าว 100% จนจบ