เรียนที่ มทร.สุวรรณภูมิ “มีวิชาชีพติดตัว ไม่ต้องกลัวตกงาน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า มทรส.เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ที่เน้นการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัยผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติในอนาคต

โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้มาตรฐาน  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ของบัณฑิตให้เป็นคนดี  มีความรู้ รักสู้งาน พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ในด้าน Soft Skills เพื่อเป็นการเสริมสร้างจุดแข็งให้แก่บัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงมีความพร้อม อย่างเต็มที่ในการที่จะผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสู่ความต้องการของอุตสาหกรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้ก้าวไกล โดยเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 6  คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน มทร. สุวรรณภูมิ ได้นำนักศึกษาและคณาจารย์ร่วมบริการวิชาการเพื่อนำความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการให้บริการตามหลักพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนเป็นฐาน ร่วมปฏิบัติงานถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี พร้อมการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนตามความต้องการของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม มุ่งเน้นให้ชุมชน มีกิน มีงาน มีอาชีพ มีเก็บและมีออม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน โดยมีผลงานการพัฒนาบริการวิชาการในรูปแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้อย่างเป็นระบบ อันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและเพิ่มศักยภาพงานวิจัย โดยสามารถนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ ชุมชน สังคม ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง อาทิโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร โครงการหมู่บ้านวิถีชีวิตกุ้งองครักษ์ หมู่บ้านมันเทศหวานบ้านทับน้ำ การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัย การแปรรูปเห็ดตับเต่า ตลอดจนส่งเสริมตลาดออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จึงมั่นใจว่าผู้เข้าเรียนใน มทรส.เมื่อจบแล้วจะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ มทรส.ยังเปิดรับ นักศึกษาถึง 30 มิถุนายนนี้