ธ.ก.ส. เปิด 2 สินเชื่อใหม่ หนุนสร้างอาชีพฝ่าวิกฤต COVID-19 และการนำเทคโนโลยีไปต่อยอดอาชีพเกษตรกรรม

ธ.ก.ส. พร้อมเปิด 2 สินเชื่อใหม่ วงเงินรวม 90,000 ล้านบาท หนุนการสร้างอาชีพฝ่าวิกฤต COVID-19 ให้คนในชุมชนเมืองและภาคชนบท ผ่านโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ รายละไม่เกิน 100,000 บาท  และการใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรให้กับ Smart Farmer ในโครงการสินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ทาง LINE Official : BAAC Family และที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ตั้งแต่ 1 ก.ค. นี้ เป็นต้นไป

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนบางส่วนขาดรายได้และไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมของตนเองได้ ธ.ก.ส. จึงได้เปิดตัวสินเชื่อใหม่ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการเริ่มต้นประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท ผ่าน โครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท โดยคุณสมบัติผู้กู้ ต้องเป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตร หรือประกอบการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพนอกภาคการเกษตร หรืออาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อราย กรณีกู้เป็นค่าใช้จ่ายคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี กำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้ กรณีเป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

นอกจากนี้ยังมี โครงการสินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่มีแนวคิดในการประกอบอาชีพการเกษตรหรือนอกภาคการเกษตรที่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ในลักษณะ Smart Farmer โดยนำเอาความรู้ ความสามารถ ทักษะแนวคิดและวิธีการ เทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้าน มาใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรหรือนอกภาคการเกษตร หรือต่อยอดธุรกิจที่ดำเนินการอยู่เดิม เป็นการสร้างรายได้ หรือฟื้นฟูธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ สำหรับคุณสมบัติผู้กู้ ต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่มีการจัดทำแผนงานหรือแผนธุรกิจที่ชัดเจน มีทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้นๆ รวมถึงมีแนวคิดในการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรือได้รับการศึกษา หรือฝึกอบรมจากส่วนงานทั้งของภาครัฐหรือเอกชน วงเงินให้กู้ตามความจำเป็นตามแผนการประกอบอาชีพหรือแผนธุรกิจ

โดยกรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี กำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้ กรณีเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1-3 อัตรา ร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 10 ปี ปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

นายธนารัตน์ กล่าวอีกว่า ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ทั้ง 2 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2567 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการขอรับบริการสินเชื่อ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทาง LINE Official : BAAC Family และรับนัดหมายผ่าน SMS เพื่อจัดทำสัญญาต่อไป หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ Call Center (02) 555 0555