มทร.ศรีวิชัย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนเกาะสุกร ผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ ไม่ควรพลาด ผลิตภัณฑ์ปูม้าแปรรูป ส่งเสริมรายได้ สร้างอาชีพ ฝ่าวิกฤต COVID-19 (นักเก็ตปูม้า ข้าวเกรียบปูม้า และหอยจ๊อปูม้า)

ปูม้าแปรรูป

จากการทำงานด้านการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปูม้า วันนี้ชาวประมงในชุมชนเกาะสุกร ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ที่เอื้อต่อการส่งเสริมรายได้ด้านการประมง ซึ่งเป็นรายได้หลักของชุมชนเกาะสุกร โครงธนาคารปูม้า มทร.ศรีวิชัย เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้บริการวิชาการในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดย สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปูม้าเป็นสินค้าใหม่ “นักเก็ตปูม้า & ข้าวเกรียบปูม้า” เป็น (โครงการระยะที่ 3) เพื่อการต่อยอดการทำธนาคารปูม้าตามแนวทาง BCG Economy Model โดยการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปูม้า ทำให้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ สร้างอาชีพเสริมให้กับ ชุมชนเกาะสุกรได้เป็นอย่างดี โดยก่อนหน้านี้ (4-5 ก.ย. 2563) ได้จัดฝึกอบรมผลิภัณฑ์แปรรูปมาจากปูม้า “หอยจ๊อปูม้า และลูกชิ้นปูม้า” (โครงการระยะที่ 2) และได้มีการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด สร้างรายได้อย่างงดงามและธนาคารปูม้าหาดทรายทอง 2 โดย นางเยาวลักษณ์ ไชยมล ได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากปูม้า (หอยจ๊อปูม้า) ระดับคุณภาพชั้น 2 สินค้าคุณภาพมาตรฐานดีตะเพียนเงิน และได้รับการจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภคผ่านเว็บไซต์ Fisheries shop ของกรมประมง

ปูม้าแปรรูป

ต่อเนื่องจากโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2564 คณะทำงานธนาคารปูม้า นำโดย อาจารย์ ดร. วิกิจ ผินรับ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. นัฎฐา คเชนภักดี และ อาจารย์ ดร.ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และคณะทำงาน พร้อมด้วย นางราตรี จิตรหลัง นายก  อบต. เกาะสุกร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ภายใต้การจัดฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงจากปูม้า “นักเก็ตปูม้าและข้าวเกรียบปูม้า” ให้กับชุมชนเกาะสุกร ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ภายใต้การดำเนินกิจกรรมได้มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากชุมชน มีความสดสะอาด ผ่านขั้นตอนการผลิต และบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงคุณภาพการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นาน โดยผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพดี และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลให้ ผู้สนใจไม่สามมารถเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรังได้ แต่สามารถสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิที่มีคุณภาพ โดยถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ ด้าน อาจารย์ ดร. วิกิจ ผินรับ หัวหน้าโครงการ ได้กล่าวชื่นชมผู้เข้าร่วมโครงการ ว่ามีความพร้อมและความตั้งใจเต็มเปี่ยมในการมีส่วนร่วม และพร้อมที่ขับเคลื่อนการทำธนาคารปูม้าแบบยั่งยืน บริการวิชาการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างเสริมอาชีพ สร้างรายได้ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ “นักเก็ตปูม้าและข้าวเกรียบปูม้า” จะเป็นสินค้าสร้างรายได้ให้กับให้กับชุมชนเกาะสุกรได้ไม่แพ้กัน

ปูม้าแปรรูป

สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารประมง อาทิ หอยจ๊อปูม้า, ลูกชิ้นปูม้า, นักเก็ตปูม้า และข้าวเกรียบปูม้า ได้ที่ โทร. (086) 745-4588, (090) 996-3655 คุณเยาวลักษณ์ ไชยมล facebook: จ๊อโคตรปู เกาะสุกร โทร.  (086) 548-3969 คุณโบ, (089) 149-0279 คุณ  ดา Facebook : Siriwan Bo Armornsiripanya Facebook: Da Inthongmak โทร. (083) 1686630 คุณแหม่ม Facebook : ครัวรจนา