มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ สามารถแสดงผลใบหน้า อุณหภูมิ และเวลา ของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์

เครื่องสแกนอุณหภูมิ ผลงานของ ผศ.สุภาวดี มากอ้น อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมด้วย ผศ.วรพงศ์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ   ดร.สหพงษ์ สมสงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับทุนในการดำเนินงานจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สถานการณ์การแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา” สายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) โครงการ การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นวัตกรรม“เครื่องสำหรับสแกนอุณหภูมิร่างกาย มนุษย์ เพื่อการเฝ้าระวังและคัดกรอง บุคคลหรือผู้ป่วยโรคโควิด-19 “ ได้ทำการส่งมอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ จำนวน 8 เครื่อง ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการอำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 4 แห่ง

เครื่องสแกนอุณหภูมิ เป็นเครื่องขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ลักษณะเป็นเสาขนาด 35 x 150 เซนติเมตร ประกอบด้วย 1) กล่องแสดงผลขนาด 22 x 15 เซนติเมตร มีจอขนาด 7 นิ้ว เป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในประกอบด้วยชุดไมโครคอลโทรเลอร์สำหรับประมวลผล มีเซนเซอร์ความร้อน ระบบ รับข้อมูลภาพ กล่องแสดงผลรูปแบบ เสียง และสี (RGB Light) ขนาด20 x 50 เซนติเมตร และ 3) มีฐานสี่เหลี่ยมรองรับน้ำหนัก ขนาด 35 เซนติเมตร

หลักการทำงานของเครื่องดังกล่าว เมื่อผู้ใช้เข้ามายืนตรงเครื่องสแกน เครื่องจะทำการประมวลผลภาพเพื่อตรวจจับใบหน้า ตำแหน่งใบหน้าอยู่กึ่งกลางภาพ ความสูงของใบหน้า มีขนาดเป็น 70% ของความสูงภาพ เซนเซอร์ความร้อน ตรวจจับความร้อนบริเวณกึ่งกลางระหว่างคิ้ว เมื่อยื่นยันใบหน้าได้ ก็ทำการประมวลผลค่าความร้อนที่เกิดขึ้นบนใบหน้า ส่งข้อมูลเข้าหน่วยควบคุม แสดงผลรูปแบบ เสียง และสี ได้ 2 แบบ บี๊บสองครั้ง สีเขียว ความร้อนไม่เกินมาตรฐาน อุณหภูมิไม่เกิน 37.4 องศา และ บี๊บยาวสองวินาที สีแดง ความร้อนเกินมาตรฐาน อุณหภูมิตั้งแต่ 37.4 องศาขึ้นไป และมีแสดงผลการตรวจจับบนหน้าจอ (Display) พร้อมผลของค่าความร้อนที่เกินขึ้นบนใบหน้า จากนั้นระบบสามารถส่งออกข้อมูลผลที่ได้ไปยังเซิฟเวอร์กลางเพื่อบันทึกใช้ในการตรวจย้อนหลัง มีหน้าเว็บแอปพลิเคชันสามารถดึงข้อมูลจากเซิฟเวอร์กลางหรือ Firebase มาแสดงผลซึ่ง สามารถแสดงผลใบหน้า อุณหภูมิ และเวลา ของผู้ใช้ในการสแกนอุณหภูมิ ข้อมูลที่แสดงสามารถแสดงได้แบบเรียลไทม์ ณ เวลาปัจจุบัน รวมถึงสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้เลือกดูได้เป็นรายวันด้วย โดยได้รับทุนในการดำเนินงานจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สถานการณ์การแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา” สายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)) โครงการ การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นวัตกรรม“เครื่องสำหรับสแกนอุณหภูมิร่างกาย มนุษย์ เพื่อการเฝ้าระวังและคัดกรอง บุคคลหรือผู้ป่วยโรคโควิด-19 “