ม.แม่โจ้ รับรางวัล 3G ทอง และ 1G เงินรางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมตัวแทน 4 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office และคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีรับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green รางวัล Green office ระดับประเทศ จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ Green to Nature พร้อมกันทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวมาตั้งแต่ปี 2559 เริ่มจากคณะเศรษฐศาสตร์เป็นหน่วยงานแรก ต่อมาในปี 2560 ได้เพิ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และอาคารสำนักหอสมุด จากนั้นปี 2561 อาคารอำนวย ยศสุข, ปี 2562 มี อาคารคณะบริหารธุรกิจ และอาคารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน

สำหรับในปี 2563 มีหน่วยงานที่ขอเข้ารับการประเมิน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักหอสมุด (เพื่อต่ออายุ) สำนักงานมหาวิทยาลัย (เพื่อต่ออายุ) คณะวิทยาศาสตร์(ครั้งแรก) และคณะสารสนเทศและการ สื่อสาร (ครั้งแรก) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) และดีมาก (G เงิน) ตามโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว ปี 2563 ของกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นรางวัลที่มอบ ให้กับหน่วยงาน ที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ลดการใช้ พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว ระดับประเทศได้ตรวจประเมินสำนักงานที่ขอรับการรับรองเรียบร้อยแล้ว

รางวัลดังกล่าว คณะกรรมการได้ทำการตรวจประเมินตามเกณฑ์ใน 6 หมวด ได้แก่ 1. การกำหนดนโยบายและการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง   2. การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก 3. การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 4. การจัดการของเสีย 5. สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในสำนักงาน 6. การจัดซื้อจัดจ้าง และผลการตรวจประเมินหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้ง 4 หน่วยงาน มีดังนี้

  • รางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ได้แก่ สำนักหอสมุด สำนักงานมหาวิทยาลัย (รางวัลระดับดีเยี่ยมต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน) และ คณะวิทยาศาสตร์ (เข้ารับการประเมินครั้งแรก)
  • รางวัลระดับดีมาก (G เงิน) ได้แก่ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (เข้ารับการประเมินครั้งแรก)

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ส่งมอบรางวัลดังกล่าวให้เป็นเกียรติประวัติกับหน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมินทั้ง 4 หน่วยงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด, นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม, นายสมพร เกตุตะคุ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนของแต่ละหน่วยงานรับมอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้