มทร.สุวรรณภูมิ สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า มทร.สุวรรณภูมิได้ตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม  ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการสร้างคนดีสู่สังคม ประเทศชาติ และมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม แและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ล่าสุด มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้ารับรางวัลจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม  

ด้าน อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของมทร.สุวรรณภูมิ จะใช้รูปแบบการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยคุณธรรม ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2561 โดยมีหลักการของการขับเคลื่อนที่สำคัญ 4 ประการคือ ทำทั้งหมด ทั้งจากข้างบนลงล่าง ทำอย่างต่อเนื่อง และทำอย่างมีส่วนร่วม ด้วยโครงงานคุณธรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ผ่านกระบวนการ”ระเบิดจากข้างใน” ขับเคลื่อนได้ย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมภายในหน่วยงาน ระยะที่ 2 และ SMART Team@RUS ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหน่วยงาน และบุคลากรทุกคนเป็นอย่างดี จนทำให้เกิดผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันขับเคลื่อนองค์กรสู่ องค์กรคุณธรรมจนได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวสุวรรณภูมิ ทุกคน ท่ีมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการร่วมสร้างสรรค์ แต่สิ่งดีงาม ในแนวทางของคุณธรรม จนประสบความสำเร็จ เป็นองค์กรคุณธรรม ต้นแบบท่ีโดดเด่นของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา