มทร.สุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ระยะที่ 2

อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ระยะที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมภายในหน่วยงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2564

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีได้ให้เกียรติกล่าวขอบคุณคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ระยะที่ 2 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่โดดเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคลศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา