ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ให้กับชุมชน

ในสถานการยุคปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าชุมชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) เป็นอย่างมากและส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ของชุมชนขาดรายได้

หลายๆ อาชีพในชุมชนต่างได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากอยู่ในสภาวะการป้องกันการติดเชื้อ ทำให้ผู้ประกอบการหลายๆ กลุ่มของชุมชนต้องชะลอ หรือปิดตัวลงและขาดรายได้ภายในครอบครัว และส่งผลให้วิถีการดำรงชีวิตเป็นไปด้วยความอยากลำบากมากขึ้น

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการการพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ให้กับชุมชน ต.โรง อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อเป็นการให้ความรู้ การเสริมสร้างทักษะด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการะกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภายในชุมชน การสร้างอาชีพใหม่ๆ และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา เพื่อเป็นการผลิตครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ดังนั้น การให้บริการแก่ชุมชน โดยการนำเทคนิคที่ใช้ในการเรียนการสอนไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เติบโตต่อไป