กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่สหกรณ์ทั่วประเทศ สำรวจพื้นที่พร้อมทำแปลงใหญ่เพิ่มอีก 360 แปลง คาดจะผลักดันให้สำเร็จในเดือนสิงหาคม 2560 นี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าส่งเสริมการรวมพื้นที่ทำเกษตรแปลงใหญ่เพิ่ม หลังสำรวจข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะผลักดันเข้าสู่ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อีกจำนวน 360 แปลง พื้นที่ 456,887 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่แปลงใหญ่ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมงและสินค้าเกษตรอื่นๆ คาดว่าจะสามารถผลักดันให้ดำเนินการได้ในเดือนสิงหาคม 2560 นี้

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ขณะนี้การดำเนินงานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่สหกรณ์ โดยจะแบ่งภารกิจออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการพื้นที่การผลิตแบบแปลงใหญ่ โดยจะมีการให้ความรู้การรวมกลุ่ม การกำหนดโครงสร้างและวางระบบการบริหารจัดการกลุ่มและแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อเข้ามาบริหารงานในพื้นที่แปลงใหญ่ ส่งเสริมให้สมาชิกรวมกันผลิต บริหารจัดการการใช้ปัจจัยการผลิตและเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตร่วมกัน ซึ่งจะช่วยในการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมด้านการตลาด หลังจากเกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตในรูปของเกษตรแปลงใหญ่แล้ว จะมีการประเมินวิเคราะห์สภาพตลาดและผลผลิตในพื้นที่เพื่อประกอบการจัดทำแผนการตลาด การประชุมเพื่อวางแผนการผลิตและการตลาด การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันขายผลผลิตเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดร่วมกัน รวมถึงการจัดทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่กับคู่ค้าภาคเอกชน

การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่สหกรณ์ ส่วนใหญ่เน้นพื้นที่พืชไร่ เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวและยังมีไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สินค้าประมงและปศุสัตว์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการแนะนำส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยใช้วิธีการสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งแล้ว 582 แปลง มีการประชุมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดและมีแผนการตลาดแล้ว 542 แปลง สำหรับในปี 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่สหกรณ์ จำนวน 201 แปลง จากจำนวนทั้งหมดในภาพรวมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งเป้าหมายดำเนินการในปี 2559-60 จำนวน 1,512 แปลง มีการส่งเสริมการผลิตข้าวครบวงจรในรูปของเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่สหกรณ์ 57แห่ง พื้นที่ 83,815 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5,926 ราย

“ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สั่งการให้สหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดสำรวจข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะผลักดันเข้าสู่ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อีกจำนวน 360 แปลง พื้นที่ 456,887 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่แปลงใหญ่ข้าว 113 แปลง พืชไร่ 48 แปลง ไม้ผล 97 แปลง ปศุสัตว์และประมง 90 แปลง ผัก 9 แปลงและสินค้าเกษตรอื่นๆ อีก 3 แปลงคาดว่าจะสามารถผลักดันให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560 นี้  นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 276 แห่ง ยังได้เข้าไปมีบทบาทในการรับซื้อผลผลิตจากแปลงใหญ่ ซึ่งผลผลิตที่สหกรณ์ได้วางแผนจะรับซื้อมีปริมาณ 563,871 ตัน มูลค่า 4,267.59 ล้านบาท ส่วนแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป กรมฯจะดำเนินการผลักดันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นเป้าหมายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งคาดว่าเมื่อเกษตรกรที่อยู่ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จะมีระบบการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ เกิดการรวมกลุ่มการผลิตที่เข้มแข็ง มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น หรือมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอนทำให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว